ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11161005

Codi de l'assignatura: 11161244

Nom de l'assignatura: Genètica de la conducta

Professor: M.Teresa Colomina Fosch

Període lectiu / nivell / tipus: I Quadrimestre, assignatura optativa

 

Programa:

 

1. INTRODUCCIÓ: Concepte de genètica  de la conducta

1.      REVISIÖ DELS CONCEPTES BÀSICS EN GENÈTICA

1.1.            LADN els cromosomes i els gens

1.2.            Expressió gènica

1.3.            Genotip i fenotip

1.4.            Heretabilitat i ambientalitat

2.      REVISIÓ DE CONCEPTES: herència monogènica

2.1.            Herència mendeliana

2.2.            Excepcions a las lleis de mendel

2.3.            Herència lligada al sexe

3.      HERÈNCIA POLIGÈNICA

3.1.            Conceptes generals

3.2.            Herència poligènica i conducta

3.3.            Genètica de poblacions

4.      TRASTORNS NEUROLÒGICS I GENÈTICA

5.      TRSTORNS PSIQUIÀTRICS I GENÈTICA

6.      EL PSICÒLEG I EL CONSELL GENÈTIC

7.      ESTAT ACTUAL DEL TEMA. UNA VISIÓ CRÍTICA

 

Objectius:

 

Proporcionar les eines i el llenguatge per poder accedir al coneixement actual sobre la genètica de la conducta

Assolir els conceptes bàsics en genètica i la seva relació amb la conducta normal i patològica.

Afavorir una visió critica de la informació relacionada amb la genètica i les seves possibilitats

 

Bibliografia:

Cummings MR. Herencia humana: principios y genética.  Ed Interamerican. McGrawHill. 1995

Dawkins R. El gen egoista. Las bases biológicas de nuestra conducta. Ed Salvat. 1994

Jordan B. Los impostores de la genètica. Ed Península. 2000

Plomin R, DeFries JC, McLean GE, McGuffin P. Behavioral genetics. 4ta edició. Worth Publishers NY. 2000

Ridley M. Genoma. La autobiografía de una especie en 23 capítulos. Ed Taurus. 2000

Klug WS, y Cummings MR. Conceptos de genética. Ed. Prentice Hall. 1998

 

 

Mètodes d'ensenyament:

Sessions expositives, seminaris de discussió  i classes pràctiques

 

Tipus d'avaluació:

Es realitzarà en funció de les qualificacions obtingudes en la prova final, que consistirà en una prova objectiva 70% de la nota i un conjunt de preguntes curtes i problemes 30% de la nota

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Número de crèdits ECTS: 3 crèdits teòrics i 1,5 pràctics.