ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11161005

Codi de l'assignatura: 11161228

Nom de l'assignatura: APRENENTATGE HUMÀ

Professor: Pilar Ferré Romeu

Període lectiu / nivell / tipus: Segon curs. Primer quadrimestre. Assignatura optativa

 

Programa:

 

Tema 1-Introducció general i panorama històric en l'estudi de l'aprenentatge humà: Conceptes bàsics i definicions. Orientacions teòriques en l'estudi de l'aprenentatge humà

Tema 2-Aprenentatge pavlovià en éssers humans: Conceptes bàsics de condicionament clàssic. Condicionament clàssic de la resposta electrodermal. Condicionament de preferències. Condicionament clàssic i addiccions

Tema 3-Aprenentatge instrumental en éssers humans: Conceptes bàsics de condicionament instrumental. L'aprenentatge de relacions causals. Condicionament instrumental i addiccions. Conducta d'elecció

Tema 4-Indefensió apresa en éssers humans

Tema 5-Aprenentatge observacional en éssers humans

Tema 6-Aprenentatge motor i d'habilitats

Tema 7-Aprenentatge humà i conciència: L'aprenentatge implícit

Tema 8-Aprenentatge de conceptes: Adquisició de conceptes. Representació dels conceptes

Tema 9-Aprenentatge constructiu

Tema 10-Estratègies d'aprenentatge i aplicacions dels coneixements sobre aprenentatge humà

Objectius:

-Que els alumnes coneguin els diferents marcs teòrics des dels que s'ha estudiat l'aprenentatge humà

-Que coneguin quins han estat els principals problemes investigats sobre l'aprenentatge humà i els debats teòrics més rellevants

-Que coneguin les línies d'investigació actuals en l'àmbit de l'aprenentatge humà

-Que es familiaritzin amb els procediments que s'han desenvolupat per investigar sobre l'aprenentatge humà, i que puguin entrenar-se en la utilització d'aquests procediments, mitjançant la realització de pràctiques i experiments

-Que desenvolupin una actitud crítica respecte als problemes, dades i propostes teòriques en l'àmbit de l'aprenentatge humà

-Que puguin aplicar alguns dels coneixements adquirits a la vida real, mitjançant la utilització de les estratègies d'aprenentatge estudiades

 

 

Bibliografia:

-Ausubel, D.P. (2002). Adquisición y retención del conocimiento: una perspectiva cognitiva. Barcelona: Paidós

-Bruner, J.S. (2001). El proceso mental en el aprendizaje. Madrid: Narcea

-Maldonado, A. (1998). Aprendizaje, cognición y comportamiento humano. Madrid: Biblioteca Nueva

-Pozo, J.I. (1997). Teorías cognitivas del aprendizaje. Marid: Morata

-Tarpy, R.M. (1999) Aprendizaje: teoría e investigación contemporáneas. Madrid: McGraw-Hill

 

Mètodes d'ensenyament:

-Classes teòriques i pràctiques: A les classes teòriques es fomentarà la participació dels alumnes mitjançant la interpretació, discusió de resultats i valoració crítica d'experiments realitzats sobre aprenentatge humà. A les classes pràctiques es reproduiran experiments clàssics i recents sobre aprenentatge humà i s'exemplificaran els conceptes estudiats durant les sessions teòriques

 

Tipus d'avaluació:

-L'avaluació serà una prova objectiva tipus test en la que s'avaluaran tant els continguts teòrics com els pràctics

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Número de crèdits ECTS: 3 crèdits teòrics i 1,5 pràctics.