ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11161005

Codi de l'assignatura: 11161104

Nom de l'assignatura: ANÀLISI DEL COMPORTAMENT PSICOSOCIAL: ESTRATÈGIES I MÈTODES

Professor: Mercè Chiapella Micò

Període lectiu / nivell / tipus: 1er quadrimestre

 

Programa:

 

1        FORMULACIÓ DEL PROBLEMA A INVESTIGAR

1.1.            ESTUDI DE L’ENTORN DEL PROBLEMA

1.2.            TRADUCCIÓ DEL PROBLEMA A UN PROBLEMA D’INVESTIGACIÓ

1.3.            OPERATIVITZACIÓ DEL PROBLEMA A INVESTIGAR

2.      DISSENY DE LA INVESTIGACIÓ

2.1.            UTILITZACIÓ DE FONTS INTERNES

2.1.1.      FONTS DE DADES SECUNDÀRIES

2.1.2.      FONTS DE DADES PRIMÀRIES

2.2.            UTILITZACIÓ DE FONTS EXTERNES

2.2.1.      FONTS DE DADES SECUNDÀRIES PÚBLIQUES

2.2.2.      FONTS DE DADES SECUNDÀRIES PRIVADES

2.2.3.      FONTS PRIMÀRIES: TÈCNIQUES QUALITATIVES, TÈCNIQUES QUANTITATIVES

2.3.            TIPUS D’INVESTIGACIONS

2.3.1.      INVESTIGACIÓ EXPLORATÒRIA

2.3.2.      INVESTIGACIÓ DESCRIPTIVA

2.3.3.      INVESTIGACIÓ CAUSAL

3.      OBTENCIÓ DE LA INFORMACIÓ I CONTROL DE QUALITAT

3.1.            EL DISSENY DEL TREBALL DE CAMP

3.2.            EL CONTROL DEL TREBALL DE CAMP

3.3.            ELS CONTROLS DE QUALITAT DURANT I DESPRÉS DE LA REALITZACIÓ DEL TREBALL DE CAMP: SUPERVISIÓ, ANÀLISIS I DEPURACIÓ

4.      ANÀLISIS DE LA INFORMACIÓ E INTERPRETACIÓ DE RESULTATS

4.1.            PRIMERA ETAPA DE CODIFICACIÓ

4.2.            SEGONA ETAPA DE CREACIÓ DE FITXER

4.3.            TERCERA ETAPA DE CONSISTÈNCIA

4.4.            QUARTA ETAPA DE PONDERACIÓ

5.      INFORME, PRINCIPALS RESULTATS I CONCLUSIONS

6.      TIPUS D’ERRORS SUSCEPTIBLES DE PRODUÏRSE EN CADA FASE

 

Objectius:

1.      Integrar els continguts bàsics del programa

2.      Conèixer les principals metodologies i tècniques d’investigació social

3.      Aplicació pràctica de les diferents tècniques en el marc de les classes pràctiques i fora d’elles

 

Bibliografia:

-         Del Rincón Egea, D.Justo, Arnal, A. y otros. (1995). Técnicas de investigación en ciencias sociales. DYKINSON. Madrid

-         Visauta, B. (1989). Técnicas de investigación social. PPU, Barcelona

-         Galindo Càcers, Jesús. (1998). Tècnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. Ed. PEARSON. Mèxico

-         Blalock, H. (1994, 6à edición) Introducción a la investigación social. Amorrortu Editores. Argentina

-         Blanchet, A.; Ghiglione, R. Y otros (1989). Técnicas de investigación en ciencias sociales. Madrid

-         Clemente Díaz. M (1992). Psicologia social: Métodos i tècnicas de investigación. Eudema. Madrid

Romano, M. (1997). La investigación social. Centro Ed. América Latina. Buenos Aires

 

Mètodes d'ensenyament:

El curs es centrarà en la realització de sessions teorico-pràctiques, amb la finalitat de que l'alumne integri els continguts teórics amb la praxis

 

Tipus d'avaluació:

Prova objectiva escrita que combinarà els temes teòrics i pràctics, mitjançant les preguntes tipus test i objectives curtes.

La prova objectiva comptarà el 60% de la nota, i el restant 40% ho completarà la prova pràctica que consistirà en desenvolupar i aplicar ESTRATÈGIES d’investigació, en el marc d’una investigació simulada, i que requerirà de la realització de treball de camp a persones, empreses i/o col.lectius de població. Els resultats de les pràctiques hauran de presentar-se en un DOSSIER FINAL DE PRÀCTIQUES, que contindrà totes les tasques i fases desenvolupades a les classes pràctiques.

La nota final de l’assignatura, requerirà de l’aprovat en la prova teòrica

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Número de crèdits ECTS: 3 crèdits teòrics i 1,5 pràctics.