ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11161005

Codi de l'assignatura: 11161102

Nom de l'assignatura: DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU

Professor: Misericòrdia Camps Llauradó

Període lectiu / nivell / tipus: 1er quadrimestre

 

Programa:

1.      Aproximació conceptual al desenvolupament psicomotriu. Condicionants i evolució psicomotriu.

2.      L’activitat tònica.

3.      La respiració.

4.      La relaxació.

5.      Les conductes motrius de base.

6.      L’esquema corporal.

7.      La lateralitat.

8.      L’orientació espacial i temporal.

9.      Psicomotricitat i globalitat.

 

Objectius:

1.      Comprendre significativament el concepte de desenvolupament psicomotriu.

2.      Conèixer les etapes d’evolució psicomotriu.

3.      Comprendre la significació del desenvolupament psicomotriu en relació al desenvolupament integral del nen.

4.      Saber identificar i planificar diferents activitats psicomotrius pels nens i vivenciar a nivell pràctic la pròpia psicomotricitat.

 

Bibliografia:

Alexander, G. (1976) La eutonía. Buenos Aires: Paidós.

Amicale Eps (1986) El niño y la actividad física. Barcelona: Paidotribo.

Garcia, J.A. y Berruezo, P.P. (1994) Psicomotricidad y educción infantil. Madrid: CEPE.

Gassier, J. (1983) Manual del desarrollo psicomotor del niño. Barcelona: Toray-Masson.

Lapierre, A. y Aucouturier, B. (1979) Simbología del movimiento. Barcelona: Científico-Médica.

Llorca, M. y otros. (2002) La práctica psicomotriz: Una propuesta educativa mediante el cuerpo y el movimiento. Málaga: Aljibe.

Pikler, E. (1985) Moverse en libertad. Madrid: narcea

 

Mètodes d'ensenyament:

Lliçó magistral sobre aspectes conceptuals.

Pràctiques de psicomotricitat: a la sala de psicomotricitat, vivència de la pròpia psicomotricitat i vinculació a la teoria.

Comentari i discussió en grup sobre articles i vídeos.

 

Tipus d'avaluació:

Examen: representa el 80 % de la nota final. Consisteix en una prova objectiva completada amb una sèrie d’exercicis pràctics en els quals cal identificar quin aspecte psicomotriu es treballa.

Participació activa a les pràctiques a la sala de psicomotricitat. Representa el 20 % de la nota final. Les pràctiques són obligatòries: cal assistir  a un mínim d’un 80% de les sessions per a aprovar-les.

Cal aprovar l’examen i les pràctiques per aprovar l’assignatura i per aplicar el percentatge corresponent.

Les activitats de classe serviran per augmentar nota una vegada superat l’examen i les pràctiques.

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Número de crèdits ECTS: 3 crèdits teòrics i 1,5 pràctics.