ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11161005

Codi de l'assignatura: 11161101

Nom de l'assignatura: APRENENTATGE I CONDICIONAMENT

Professor: Pilar Ferré Romeu

Període lectiu / nivell / tipus: Segon curs. 2on quadrimestre. Assignatura troncal

 

Programa:

Tema 1-Introducció: Definició i conceptes bàsics. L’estudi científic de l’aprenentatge

Tema 2-Mecanismes bàsics de conducta i aprenentatges no associatius

Tema 3-Condicionament clàssic: Elements i procediment. Preparacions experimentals. Varietats de condicionament clàssic. Fenòmens bàsics. Paràmetres. Anàlisi teòrica

Tema 4- Condicionament instrumental: Elements i procediment. Procediments de condicionament instrumental. Condicionament instrumental apetitiu. Condicionament instrumental aversiu. Paràmetres. Programes de reforçament. Anàlisi teòrica

Tema 5-El control per l’estímul: Generalització i discriminació

Tema 6-Determinants biològics de l’aprenentatge

Tema 7-Cognició animal: Memòria. Mesura del temps. Formació de conceptes

 

Objectius:

-Que els alumnes coneguin les diferents orientacions teòriques des de les que s’ha estudiat l’aprenentatge, i que aprofundeixin en l’orientació conductual.

-Que els alumnes coneguin la terminologia, procediments, processos, mecanismes, fenòmens, paràmetres i lleis del condicionament clàssic i instrumental.

-Que els alumnes s’entrenin en els procediments usats en la investigació sobre aprenentatge, mitjançant la realització de pràctiques i experiments.

-Que els alumnes s’assabentin dels resultats més rellevants obtinguts sobre l’aprenentatge des de l’orientació conductual.

-Que els alumnes coneguin les línies d’investigació actual en l’ámbit de l’aprenentatge.

-Que desenvolupin un pensament crític respecte als procediments i resultats obtinguts en l’àmbit de l’aprenentatge.

 

 

Bibliografia:

-Domjan, M. (2002). Bases del aprendizaje y el condicionamiento (2ª Ed). Jaén: El Lunar. ISBN: 84-95331-09-8.

-Ferrándiz, P. (1997): Psicología del Aprendizaje. Madrid: Síntesis

-Leahey y Harris (1998) Aprendizaje y cognición. Madrid. Prentice Hall

-Pearce (1998) Aprendizaje y cognición. Barcelona. Ariel

-Tarpy (1999) Aprendizaje: teoría e investigación contemporáneas. Madrid. McGraw-Hill

 

Mètodes d'ensenyament:

-Classes teòriques i pràctiques: A les classes teòriques es fomentarà la participació dels alumnes mitjançant la interpretació, discusió de resultats i valoració crítica d’experiments realitzats sobre aprenentatge. Les classes pràctiques es realitzaran a la sala d’ordinadors. Una  part de les pràctiques consistirà en la simulació de procediments de condicionament clàssic i instrumental mitjançant programes que permeten reproduir quina seria la conducta real de rates que passessin per aquests procediments. L’altra part de les pràctiques se centrarà en treballar conceptes, procediments, preparacions experimentals, etc, explicats a les classes teòriques, mitjançant el plantejament de situacions problemàtiques que els alumnes hauran de resoldre.

 

Tipus d'avaluació:

-L’avaluació es basarà en una prova objectiva tipus test en la qual s’avaluarà tant la part teòrica com la part pràctica de l’assignatura. L’assistència i realització de les pràctiques serà un requisit indispensable per poder superar l’assignatura.

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Número de crèdits ECTS: 3 crèdits teòrics i 1,5 pràctics.