ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11161010

Codi de l'assignatura: 11161010

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT

Professor: Dr. Estanislau Pastor i Mallol

Període lectiu / nivell / tipus: Anyal

Tipus: troncal.

 

Programa:

I.-INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT(PD)

·        La PD com estudi del canvi

·        Les polaritats bàsiques de la PD

·        Models i metamodels com a paradigmes

·        Visió retrospectiva i històrica per entendre on som en PD

·        Breu aproximació històrica de la PD

·        Aspectes metodològics i de recerca en PD

II.- MODELS DE DESENVOLUPAMENT QUE CONFIGUREN L’ESTAT ACTUAL DE LA PD

·        Piaget i l'epistemologia genètica.

·        Processament de la informació, psicologia cognitiva i desenvolupament

·        L’enfocament contextual i sociocultural del desenvolupament

·        La perspectiva del cicle vital

III.-DESENVOLUPAMET  A LA PRIMERA INFÀNCIA

·        Competències perceptives

·        Desenvolupament psicomotriu

·        Gest, imitació i representació

·        Desenvolupament de la intel·ligència

·        Adquisició de la noció d’objecte: visió actual

·        Desenvolupament de la memòria

·        Mecanismes atencionals

·        Adquisició i desenvolupament del llenguatge

·        Contextos de desenvolupament

·        Joc i desenvolupament.

 

Objectius:

1.- Integrar i contrastar els diversos models de desenvolupament

2.- Conèixer  i aplicar alguns mètodes que s’utilitzen per fer recerca en PD.

3.- Saber justificar l’existència de competències primerenques en els infants

4.- Adquirir una visió integrada del desenvolupament en la primera infància.

5.- Adquirir un coneixement aplicat  que es fonamenti amb les teories assimilades.

 

Bibliografia:

Bermejo, V. (Ed.)(1994) Desarrollo cognitivo. Madrid: Editorial Síntesis.

Clemente,R.A y Hernández, C. (1996) Contextos de desarrollo psicológico y educación. Málaga: Aljibe.

Corral, A ; Gutiérrez, F. y Herranz, M.P. (1997) Psicología Evolutiva (Tomo I). Madrid: UNED

Pastor, E y Sastre, S. (1994) Desarrollo de la inteligencia. En Vicente Bermejo (Ed.) Desarrollo cognitivo. pp.191-210. Madrid: Editorial Síntesis.

Pastor, E y Sastre, S. (1994) Gesto imitación y representación. En Vicente Bermejo (Ed.) Desarrollo cognitivo pp.241-260. Madrid: Editorial Síntesis.

Villar,F. y Pastor,E. (2003) Psicologia Evolutiva: Models de desenvolupament cognitiu. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili i Cossetània Edicions.

 

Mètodes d'ensenyament:

·        Classes expositives a càrrec del professor.

·        Utilització del mètode monogràfic d’ensenyament/aprenentatge per treballar documents científics.

·        Ús de tècniques grupals pel debats de continguts (Phillips 6/6)

 

Tipus d'avaluació:

L'avaluació consistirà en:

·        Una prova objectiva de nivell sobre apartats I i II del programa (Sense superar aquesta prova no es podrà obtenir la qualificació final)- Gener i maig de 2004. Valor 40% de la qualificació final.

·        Una prova escrita de resposta limitada  (5 preguntes). Valor 30%de la qualificació final

·        Presentació del quadern de pràctiques (ha de contenir com a mínim el 90% de les pràctiques de l’assignatura. Valor 30% qualificació final

Per fer promig entre les pràctiques i els exàmens escrits és necessari haver-los superat amb la qualificació mínima de 5 punts (aprovat).

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català.

Número de crèdits ECTS: 9 crèdits (6 teòrics i 3 pràctics).