ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11161005

Codi de l'assignatura: 11161009

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA FISIOLÒGICA

Professor: Paloma Vicens Calderón

Període lectiu / nivell / tipus: Anual

 

Programa:

 

Mòdul I: Introducció

Tema 1: Delimitació conceptual

Mòdul II: Funcions sensorials i motores

Tema 2: El sistema visual

Tema 3: Audició i equilibri

Tema 4: Gust i olfacte

Tema 5: Tacte i dolor

Tema 6: Control del moviment

Mòdul III: Funcions bàsiques i mecanismes motivacionals

Tema 7: Homeostasis

Tema 8: Ritmes biològics: son-vigília

Tema 9: Conducta sexual i parental

Tema 10: Conducta agressiva

Tema 11: Emoció

Tema 12: Reforç

Mòdul IV: Psicobiologia de l’aprenentatge i la memòria

Tema 13: Aprenentatge i memòria: conceptes generals

Tema 14: Bases moleculars i cel·lulars de l’aprenentatge i la memòria

Mòdul V: Lateralització i llenguatge

Tema 15: Psicobiologia del llenguatge

Mòdul VI: Funcions executives

Tema 16: Lòbulo frontal i funcions executives

 

Objectius:

Donar a conèixer les bases biològiques de la conducta mitjançant l’aprenentatge del funcionament dels diferents sistemes aferents i eferents del sistema nerviós amb els quals es controla i modula la conducta dels èssers vius. A més a més, es pretén donar a conèixer els mecanismes motivacionals de la conducta i el mecanismes neurobiològics que es troben sota els processos d’aprenentatge, memòria i altres funcions superiors i executives.

 

Bibliografia:

ABRIL, A., AMBROSIO, E., DE BLAS, M.R., CAMINERO, A.A., DE PABLO, J.M. y SANDOVAL, E. (2002). Fundamentos biológicos de la conducta. Ed. Sanz y Torres.

CARLSON, N.R. (2000). Fisiología de la conducta. Ariel Neurociencia. Barcelona.

DELGADO, J.M., FERRÚS, A. y MORA, F. (1998). Manual de Neurociencia. Síntesis, Madrid.

HAINES, D.E. (2003). Principios de Neurociencia. Elsevier Science, Madrid.

HOBSON, J.A. (2003). La farmacia de los sueños. Ariel Neurociencia, Barcelona.

JUNQUÉ, C. y BARROSO, J. (1994). Neuropsicología. Ed. Síntesis. Madrid. Capítulos 4 i 8.

KANDEL, E.R., SCHWARTZ, J.H. y JESSEL, T.M. (2001). Principios de Neurociencia (4ª edición). McGraw-Hill, Madrid.

PINEL, J.P.J. (2001). Biopsicología. Prentice Hall. Madrid.

ROSENZWEIG, M.R, LEIMAN, A.I. y BREEDLOVE, S.M. (2001). Psicología biológica: una introducción a la neurociencia conductual, cognitiva y clínica. Ariel Neurociencia. Barcelona.

 

Mètodes d'ensenyament:

Sessions expositives, classes pràctiques, videos, articles científics, ......

 

Tipus d'avaluació:

Examen final que consistirà en una prova objectiva (60% de la nota) i preguntes de desenvolupament (40% de la nota)

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Número de crèdits ECTS: 6 crèdits teòrics i 3 pràctics.