ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11161008

Nom de l'assignatura: FONAMENTS DE NEUROCIÈNCIA

Professor/a: Dra. M. Teresa Colomina Fosch

Període lectiu: Anual

Nivell: 1r curs - 1r cicle

Tipus: Troncal

 

Programa:

INTRODUCCIÓ: Neurociència i Psicobiologia. Perspectiva històrica.

TEMA 1. Estructura molecular de la matèria viva..

TEMA 2. Biologia cel·lular. Estructura de les cèl·lules animals.

TEMA 3. Genètica i evolució de la conducta.

TEMA 4. Cèl·lules del sistema nerviós. Morfologia i funció.

TEMA 5. Neurofisiologia

5.1. Potencial de repòs

5.2. Potencial d'acció

5.3. Propagació de l'impuls nerviòs.

5.4. La sinapsi: Transmissió sinàptica

5.5. Potencials postsinàptics i integració.

5.6 Neurotrnasmissors i neuromoduladors.

TEMA 6. Estructura del sistema nerviós (SN).

6.1. Organització general del SN

6.2. Estructura i funció de la medul·la

6.3. Estructura i funció del tronc del cervell.

6.4. Estructura i funció del cerebel. Citoarquitectura del córtex del cerebel.

6.5. Estructura i funció del Diencèfal.

6.6. Estructura i funció del telencéfal.

6.7. Còrtex i lòbuls cerebrals. Còrtex límbic i paralímbic. Citoarquitectura del còrtex del cervell.

TEMA 7. Desenvolupament del sistema nerviós.

 

Objectius:

Introduir als alumnes de Psicologia a l'estudi del comportament des d'una aproximació biològica. S'introdueixen els conceptes bàsics en: biologia, genètica i evolució de la conducta i neuroanatomia. Aquests conceptes, seran necessaris per a la comprensió de la resta d'assignatures de l'àrea de Psicobiologia.

 

Bibliografia:

·         Fundamentos Biológicos de la Conducta. A. del Abril, E. Ambrosio, MR de Blas, AA Caminero, JM de Pablo, E Sandoval. Madrid : Sanz y Torres, 2001

·         Psicología Biológica. MR Rosenzweig, AL Leiman, M Breedlove. Madrid Ariel 2001

·         Fisiologia de la conducta. NR. Carlson. Ed. Ariel Psicología. 1999.

·         Neurociencia y conducta. ER. Kandel, TM Jessell, JH Schwartz. Ed Prentice Hall. 1997.

·         Neurociencia. Explorando el cerebro. M.F. Bear, B.W. Connors, M.A. Paradiso . Ed Masson 1998.

 

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica, seminaris, laboratori, i aula de PC.

 

Tipus d'avaluació: Prova objectiva tipus test 20 preguntes (50%). Preguntes obertes 4 (50%).

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Núm. de crèdits ECTS: 9