ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11161005

Codi de l'assignatura: 11161006

Nom de l'assignatura: MOTIVACIÓ I EMOCIÓ

Professor: Pilar Ferré Romeu

Període lectiu / nivell / tipus: Primer curs. 2on quadrimestre. Assignatura troncal

 

Programa:

Tema 1- Introducció a l’estudi de la motivació i l’emoció: Conceptes previs i orientacions teòriques

Tema 2- La motivació: aspectes introductoris: Concepte de motivació i procès motivacional. Mesures de la motivació. Orientacions teòriques en l’estudi de la motivació

Tema 3- L’enfoc conductual en l’estudi de la motivació: L’impuls i l’incentiu. Motivació extrínseca i intrínseca

Tema 4- L’enfoc biològic en l’estudi de la motivació: Bases fisiológiques de la motivació. Els motius primaris

Tema 5- L’enfoc cognitiu-social en l’estudi de la motivació: Models cognitius en l’estudi de la motivació. Els motius socials

Tema 6-Aplicacions de l’estudi de la motivació: Motivació i aprenentatge. Motivació i conducta del consumidor

Tema 7- L’emoció: aspectes introductoris: Concepte d’emoció i procès emocional. Components de la resposta emocional. Mesura de l’emoció

Tema 8- Orientacions teòriques en l’estudi de les emocions: L’orientació evolucionista. L’orientació conductual. L’orientació biològica. L’orientació cognitiva

Tema 9-Tipus d’emocions: Emocions bàsiques. Emocions complexes

Tema 10- Aplicacions de l’estudi de les emocions: Intel.ligència emocional. Emocions i salut

 

Objectius:

-Que els alumnes coneguin els aspectes més importants de la motivació i l’emoció, enteses com a processos psicològics bàsics

-Que coneguin les diferents orientacions teòriques des de les que s’han estudiat la motivació i l’emoció. Que aprofundeixin en les principals propostes de cadascuna d’aquestes orientacions i que coneguin les dades més importants en les que es recolzen

 -Que coneguin quina és la forma de treballar i d’investigar en l’àmbit de la motivació i de l’emoció i que s’exercitin en aquests procediments, mitjançant la realització de pràctiques i experiments

-Que tinguin coneixement de quins són els principals motius que s’han descrit en la conducta humana i de quina manera actuen

-Que tinguin coneixement de quines són les emocions humanes que s’han descrit

-Que puguin veure algunes de les aplicacions que té l’estudi de la motivació i de l’emoció

 

Bibliografia:

-DeCatanzaro, D.A. (2001). Motivación y emoción. México: Prentice Hall

-Garrido, I. (1996) (Ed). Psicología de la Motivación. Madrid: Síntesis

-Garrido, I. (2000). Psicología de la Emoción. Madrid: Síntesis

-Palmero, F., Fernández-Abascal, E.G., Martínez, F. y Chóliz, M. (2002). Psicología de la motivación y la emoción. Madrid: McGraw-Hill

-Reeve, J.M. (1999). Motivación y Emoción. Madrid: McGraw-Hill

 

Mètodes d'ensenyament:

-Classes teòriques i pràctiques: A les classes teòriques es fomentarà la participació dels alumnes mitjançant la interpretació, discusió de resultats i valoració crítica d’experiments realitzats sobre motivació i emoció. A les classes pràctiques es reproduiran alguns experiments rellevants realitzats en l’àmbit de la motivació i l’emoció. A les pràctiques també s’exemplificaran conceptes tractats durant les sessions teòriques mitjançant l’administració de qüestionaris i el plantejament de situacions experimentals en les que els alumnes hauran d’identificar conceptes estudiats

 

Tipus d'avaluació:

-L’avaluació serà una prova objectiva tipus test en la que s’avaluaran tant els continguts teòrics com els pràctics. A més a més, l’assistència a les pràctiques i la seva realització serà un requisit indispensable per poder superar l’assignatura

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Número de crèdits ECTS: 6 crèdits