ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11022254

Codi de l'assignatura: 11022254

Nom de l'assignatura: NEUROFISIOLOGIA COGNITIVA

Professor/a: Dra. M: Teresa Colomina Fosch

Període lectiu: -1r quadrimestre

Nivell: 3r curs

Tipus: Optativa

 

Programa:

TEMA 1.   INTRODUCCIÓ A LA NEUROFISIOLOGIA.

TEMA 2.   MÈTODES D'ESTUDI EN NEUROFISIOLOGIA.

TEMA 3.   EL CERVELL COM A SUBSTRAT NEURAL PEL PROCESSAMENT COGNITIU. DESENVOLUPAMENT.

TEMA 4.   ATENCIÓ.

TEMA 5.   PERCEPCIÓ I RECONEIXEMENT.

TEMA 6.   MEMÒRIA I RECORD.

TEMA 7.   SISTEMES DE COMUNICACIÓ. LLENGUATGE.

TEMA 8.   EL LÒBUL FRONTAL.

TEMA 9.   PÈRDUA I RECUPERACIÓ DE FUNCIONS.

Objectius:

Es pretén que l'estudiant conegui les bases fisiològiques i les estructures anatòmiques implicades en el processament de la informació, així com alguns mecanismes cel·lulars coneguts per aquells processos complexes. A més, es revisaran aquelles eines que s'han utilitzat o s'utilitzen en l'actualitat diferenciant la seva especificitat i sensibilitat i remarcant la seva contribució als coneixements actuals.

 

Bibliografia:

·   Psicofisiología fundamentos metodológicos.

   L. Carretiè. Ed. Pirámide. (1995).

·   ** Neuropsicología.

   C. Junqué, J. Barroso. Ed Sintesis Psicología. 1994.

·   Principios de Neurociencia

   ER Kandel, JH Schwartz, T.M. Jessell. (2001). Ed: McGrawHill.

·   Psicofisiología.

J.M. Martínez Selva. Síntesis. (1995)

 

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica i seminaris.

 

Tipus d'avaluació: examen escrit (prova objectiva (60%)+ preguntes curtes(40%)) i treball pràctic (optatiu: pot suposar un increment de nota fins al 20%).

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6