ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11022249

Nom de l'assignatura: TÈCNIQUES DE SELECCIÓ DE PERSONAL

Professor/a: Fernando José Revillas Ortega

Període lectiu: 1er Quadrimestre.

Nivell:Curs - 2n cicle

Tipus: Optativa

 

Programa:

 1. El Procés de Selecció de Personal.
 2. Anàlisi del lloc de treball.
 3. El Professiograma.
 4. La Fase de Reclutament dins del Procés de Selecció.
 5. L'Entrevista en el Procés de Selecció.
 6. Les Proves psicotècniques en el Procés de Selecció.
 7. Influències situacionals, cognitives i afectives en la Presa de decisions.
 8. Control del Procés de Selecció.

 

Objectius:

 1. Identificar les diferents àrees de treball de les tècniques de selecció definint correctament el camp d'actuació de les mateixes.
 2. Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic de les diferents àrees de treball.
 3. Identificar problemes als diferents camps de la Selecció de Personal i elaborar estratègies per resoldre'ls mitjançant procediments del mètode científic.
 4. Comprendre l'aplicació en l'àmbit professional, dels coneixements adquirits com a preparació de la futura integració al món laboral.
 5. Reconèixer les actituds, valors i normes d'actuació d'acord a l'ètica professional en el seu exercici laboral.

 

Bibliografia:

 1. DOPP Consultores (1990). Como seleccionar personal. Madrid: IMPI.
 2. Quintanilla, I. (Dir.) (1992). Selección y Evaluación de Personal (La entrevista en el proceso de Selección). Valencia: Promolibro.
 3. Stanton, E. (1985). Sistemas Efectivos de solicitud y selección de personal. México: Limusa.
 4. Guth Aguirre, A. (1994) Reclutamiento, selección e integración de Recursos Humanos. México: Trillas.
 5. Rusell, M. y Karol, D. (1995). Manual del Test 16 PF-5. Madrid: TEA Ediciones.

 

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica, seminari, treball pràctic, projecte.

 

Tipus d'avaluació: examen escrit tipus test (50%) del valor, projecte, treball pràctic (50%) del valor final.

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Castellà.

Núm. de crèdits ECTS: 6