ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11022223

Nom de l'assignatura: INTERVENCIÓ PSICOMOTRIU

Professora: Dra. Dolores García Olalla i Dra. Cori Camps Llauradó

Període lectiu: 1r quadrimestre

Nivell: 4t curs

Tipus: Optativa

 

Programa:

1.-       Revisió dels continguts psicomotrius

2.-       Objectius de la pràctica psicomotriu i nivells d'intervenció

3.-       Les tendències psicomotrius

4.-       Metodologia d'intervenció en psicomotricitat. La tecnicitat: "una manera de fer"

5.-       Metodologia d'intervenció en psicomotricitat. El sistema d'actituds del psicomotricista: "una manera de ser"

6.-       L'avaluació en psicomotricitat

7.-       Trastorns psicomotrius

8.-       La psicomotricitat i el nen i la nena amb dificultats intel·lectuals i d'aprenentatge

9.-       La psicomotricitat i el nen i la nena amb dificultats motrius i sensorials

10.-     La psicomotricitat i el nen i la nena amb dificultats emocionals

11.-     Intervenció psicomotriu en nadons i 3ª edat

12.-     Tècniques corporals complementàries a la psicomotricitat

Objectius:

-          Conèixer la metodologia d'intervenció psicomotriu en educació, reeducació i teràpia, veient quina ha de ser l'actitud de l'educador en psicomotricitat.

-          Aprendre a fer un diagnòstic psicomotriu de l'infant i saber-ne derivar una intervenció específica.

Bibliografia:

AUCOUTURIER, B. Y otros (1986) La práctica psicomotriz. Reeducación y terapia. Madrid: Científico- Médica.

COBOS, P. (1995) El desarrollo psicomotor y sus alteraciones. Madrid: Pirámide.

CONTANT, M. Y CALZA, A. (1991) La unidad psicosomática en psicomotricidad. Barcelona: Masson.

LINARES, P. (1993) Fundamentos psicoevolutivos de la educación física especial. Granada: Publicaciones Universidad.

VISCARRO, I. Y CAMPS, M. (1998) Moure's per conèixer: àrea de descoberta d'un mateix. Vídeo didàctic de psicomotricitat. Universitat Rovira i Virgili. Hermex Ibérica S.A.

Mètodes d'ensenyament:

Classe teòrica: lliçó magistral il·lustrada amb vídeos, comentaris de lectures, etc.

Classe pràctica: sessions de psicomotricitat sobre els diferents continguts de l'assignatura que es duran a terme a l'aula de psicomotricitat.

Tipus d'avaluació: Examen de pregunta oberta (70% de la nota), assistència i participació a les pràctiques a la sala i presentació d'una memòria (30%). Cal aprovar l'examen i les pràctiques per tal d'aprovar l'assignatura.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: castellà i català.

Núm. de crèdits ECTS: 6 (4+2)