ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11161005

Codi de l'assignatura: 11022211

Nom de l'assignatura: MODIFICACIÓ DE LA CONDUCTA

Professor: Jordi Miró i Martínez

Període lectiu / nivell / tipus: Segon quadrimestre - Optativa

 

Programa:

PRIMERA UNITAT: FONAMENTS TEÒRICS I METODOLÒGICS

Tema 1. Introducció: Antecedents i desenvolupament històric de la Modificació de Conducta

Tema 2. Fonaments teòrics i empírics de la Modificació de Conducta. Principals orientacions en l'actualitat

Tema 3. La Modificació de Conducta actual: característiques i àrees d'aplicació. La Medicina Conductual

 

SEGONA UNITAT: AVALUACIÓ CONDUCTUAL

Tema 4. El procés d'intervenció en Modificació de Conducta

Tema 5. Fonaments de l'avaluació conductual

Tema 6. Mètodes per a la recollida d'informació en Modificación de Conducta: entrevista, observació i autoobservació

 

TERCERA UNITAT: TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ DE CONDUCTA

Tema 7. Tècniques operants per a l'adquisició de conductes

Tema 8. Tècniques operants per a la reducció o eliminació de conductes

Tema 9. Tècniques basades en l'aprenentatge vicari: el modelat

Tema 10. Sistemes d'organització de contingències: economia de fitxes i contractes conductuals

Tema 11. Tècniques de control de l'activació: relaxació i respiració

Tema 12. La desensibilització sistemàtica

Tema 13. Tècniques d'exposició

Tema 14. Biofeedback

Tema 15. Tècniques d'autocontrol.

Tema 16. Tècniques de condicionament encobert.

Tema 17. Resolució de problemes

Tema 18. Control del diàleg intern i autoinstruccions

Tema 19. Tècniques de reestructuració cognitiva i teràpia racional

Tema 20. La tècnica de la inoculació contra l'estrès

Tema 21. Entrenament en habilitats socials

 

Objectius:

1.      Presentar els fonaments, les característiques i la situació actual de la Modificació de Conducta.

2.      Descriure les bases de les tècniques, i facilitar-ne l'ús i aplicació correctes en l'àrea de la Psicologia clínica i de la salut.

 

Bibliografia:

Labrador, F.J., Cruzado, J.A. i Muñoz, M. (Eds.) (1995). Manual de técnicas de modificación y terapia de conducta (2a edició). Madrid: Pirámide.

Martin, G. i Pear, J. (1999). Modificación de conducta. Qué es y cómo aplicarla. Madrid: Prentice Hall (original de 1996).

Olivares, J. i Méndez, F.X. (1999). Técnicas de modificación de conducta. Madrid: Biblioteca Nueva.

Vallejo, M.A. (Ed) (1998). Manual de terapia de conducta. Madrid: Dykinson.

 

Mètodes d'ensenyament: Classes teòriques i pràctiques

 

Tipus d'avaluació: Examen escrit de preguntes d'opció múltiple, que inclourà tots aquells aspectes tractats durant el curs (80% de la nota). Treball pràctic relacionat amb el temari de l'assignatura (20% de la nota)

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Número de crèdits ECTS: 6 (4,5 teòrics i 1,5 pràctics)