ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11022210

Nom de l'assignatura: PSICOPATOLOGIA DE L'ADULT

Professor/a: Inés Tomás Alabart

Període lectiu: quart curs - segon quadrimestre

Nivell: segon cicle

Tipus: optativa

 

Programa:

1. Trastorns psicosomàtics

    1. Concepte de psicosomàtica
    2. L'estrés i els seus efectes en la salut psíquica i física del subjecte
    3. Trastorns específics
    4. Possibilitats d'intervenció i tractament

2. Trastorns del control dels impulsos

3. Trastorns de la personalitat

4. La psicopatia

5. Trastorns psicòtics

 

Objectius:

-          Sensibilitzar l'alumne sobre els problemes psicopatològics de l'adult i les seves formes més habituals de presentació.

-          Possibilitar el reconeixement i diferenciació dels trastorns.

-          Treballar les possibilitats d'intervenció i tractament.

 

Bibliografia:

BELLOCH, SANDIN y RAMOS (1995): Manual de Psicopatología. (2 Vol.) Madrid. De. Interamericana/McGraw-Hill. Capít.:12 y 17. Vol.2º

KAPLAN, SADOCK y GREBB (1996): Sinopsis de Psiquiatría. Buenos Aires. Edit. Médica Panamericana. Capít.:11, 13, 14, 15, 24, 26, 27 y 32.

 

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica, classe pràctica i audiovisuals.

 

Tipus d'avaluació: (50%) examen escrit i (50%) treball pràctic i avaluació de l'assistència.

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: castellà / català

Núm. de crèdits ECTS: 6