ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11022209

Nom de l'assignatura: PSICOPATOLOGIA INFANTIL I JUVENIL

Professor/a: Jaume Descarrega Font

Període lectiu: 1er quadrimestre

Nivell: Quart curs

Tipus: Optativa

 

Programa:

 

1.      Trastorns de conducta

2.      Anorèxia i bulímia nervioses

3.      Trastorns d'ansietat i fobies

4.      Trastorns de l'humor

5.      La conducta suïcida

6.      Psicosi i esquizofrènia

7.      Trastorns de personalitat

8.      El nen en situacions de risc

 

Objectius: Proporcionar als alumnes els coneixements de la psicopatologia que es pot donar en nens i adolescents. S'aborden les manifestacions clíniques en una perspectiva evolutiva, les hipòtesis o factors etiopatogènics i l'avaluació per poder orientar un diagnòstic. Es pot entendre com una continuació de l'assignatura Trastorns del desenvolupament on es tracten aspectes generals i les alteracions més lligades al procés del desenvolupament.

 

Bibliografia:

Luciano M.C. Manual de Psicología Clínica. Infancia y adolescencia.

González R. (1998). Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Pirámide

Gutiérrez, J.R., Rey Sánchez, F. (2000). Planificación Terapéutica de los trastornos psiquíatricos del niño y del adolescente. Madrid: Sunthkline Beecham.

Parmelee D.X. (1998). Psiquiatría del niño y del adolescente. Madrid: Harcourt Brace.

Rodríguez Sacristán J. (1995). Psicopatología del niño y del adolescente (2 vol). Sevilla: Universidad de Sevilla.

Wicks-Nelson R, Israel Allen C. (1997). Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Prentice Hall.

Es recomanarà bibliografia específica per alguns temes.

 

Mètodes d'ensenyament: Crèdits teòrics: exposició contiguts teòrics i participació activa alumnat. Crèdits pràctics: classe tipus seminari amb exposició de casos clínics i vídeos.

 

Tipus d'avaluació: Examen escrit (teòric-pràctic)

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6