ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11022202

Nom de l'assignatura: PAQUETS INFORMÀTICS EN ANÀLISI DE DADES

Professor/a: Andreu Vigil Colet

Període lectiu: 3r curs - 1r quadrimestre

Nivell: 2on cicle (són recomanables els coneixements bàsics en estadística i en l'entorn Windows98).

Tipus: Optativa. Aquesta assignatura es pot cursar tant de manera presencial com virtual.

 

Programa:

1. Introducció dades:

1.1.Introducció de dades en l'editor de l'SPSS.

1.2.Importació de les dades.

1.3.Manipulació i etiquetatge de les dades.

2. Anàlisi exploratori.

2.1. Estadístics descriptius.

2.2. Anàlisi visual.

3. Inferència estadística.

3.1.Taules de contingència.

3.2.Comparacions de mitges.

3.3.Anàlisi de la variança.

4. Correlació i regressió.

4.1.Correlació de Pearson.

4.2.Correlació ordinal.

4.3.Regressió simple.

5. Introducció a l'anàlisi multivariant.

 

Objectius:

El principal objectiu d'aquest curs és que l'alumne assoleixi uns coneixements bàsics en l'entrada i manipulació de dades així com en els anàlisis estadístics bàsics que es poden dur a terme amb el programa SPSS. Tanmateix, es pretén que en finalitzar el curs l'alumne sigui capaç d'incorporar els resultats obtinguts tant en informes científics com en exposicions orals.

 

Bibliografia:

Amón, J. (1991) Estadística para psicólogos. Vols. I y II. Madrid. Pirámide.

Camacho, J. (2000) Estadística con SPSS para Windows. Madrid. RAMA.

Pérez, C. (2001) Técnicas estadísticas con SPSS para Windows. Madrid. Prentice Hall.

Renom, J. (1997) Tratamiento informático de datos. Barcelona. Masson.

Vigil, A; Lorenzo, U. (1999) Introducción al SPSS/PC 7.0. URV. Document de laboratori.

Visauta , B. (1997) Análisis estadísticos con SPSS para Windows. Madrid. McGraw-Hill.

 

Mètodes d'ensenyament: Tant les classes teòriques com les pràctiques es duran a terme mitjançant exemples pràctics utilitzant el paquet estadístic SPSS.

 

Tipus d'avaluació: L'avaluació es durà a terme mitjançant un treball pràctic que simularà una situació de recerca i en la qual l'alumne haurà de presentar tant l'anàlisi estadístic emprat com la interpretació dels resultats obtinguts.

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6