ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11022119

Nom de l'assignatura: INTERVENCIÓ I TRACTAMENT PSICOLÒGIC II

Professor/a: Dr. Jordi Miró i Martínez

Període lectiu: Tercer curs - Segon quadrimestre

Tipus: Obligatòria

 

Programa:

Tema 1. La relació terapèutica

Tema 2. Processos de comunicació en la relació terapèutica

Tema 3. L'establiment d'objectius

Tema 4. Resistències en el procés de canvi

Tema 5. Adherència a les prescripcions terapèutiques

Tema 6. Manteniment dels guanys

Tema 7. La finalització de la intervenció

Tema 8. Ètica i professió

 

Objectius: Formar professionals preparats per intervenir en diferents situacions socials i contextes físics.

 

Bibliografia:

Kleinke, Ch.L. (1995). Principios comunes en psicoterapia. Bilbao: DDB

Meichenbaum, D. I Turk, D.C. (1987/1991) Como facilitar el seguimiento de los tratamientos terapéuticos. Guía práctica para los profesionales de la salud. Bilbao: DDB.

Ruiz, M.A. i Villalobos, A. (1994) Habilidades terapéuticas. Madrid: UNED i Fundación Universidad-Empresa

 

Mètodes d'ensenyament: Classes teòriques i pràctiques

 

Tipus d'avaluació: Examen escrit teoria (80%) i treball pràctic (20%), cal superar les dues parts per a aprovar l'assignatura.

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 3