ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11022112

Nom de l'assignatura: TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT

Professora: Josepa Canals i Sans

Període lectiu / nivell / tipus: 3er curs/ 1er Q.- Curs / Obligatòria

 

Programa:

 

Bloc I. Aspectes introductoris i generals

Tema 1. Història i concepte de la psicopatologia infantil

Tema 2. Models en psicopatologia infantil

Tema 3. Les classificacions

Tema 4. L'etiologia en psicopatologia infantil.

Tema 5. L'epidemiologia en psicopatologia infantil

Tema 6. L'avaluació dels problemes psíquics dels nens i adolescents.

 

Bloc II. Alteracions psicopatològiques

Tema 7. Retard mental

Tema 8. Trastorns generalitzats del desenvolupament

Tema 9. Trastorns de la psicomotricitat

Tema 10. Trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat

Tema 11. Trastorns de l'eliminació

Tema 12. Trastorns de la conducta alimentària en nens

Tema 13. Trastorns de la son

Tema 14. Alteracions en el desenvolupament psicosexual

 

Objectius:

Introduir aspectes psicopatològics generals integrats a la psicopatologia infantil. Conèixer les alteracions psíquiques lligades al procés de desenvolupament infantil. Es pretén que l'alumne/a conegui les manifestacions clíniques, els factors etiopatogènics, els trastorns associats, instrument d'avaluació i els criteris per poder orientar un diagnòstic.

 

Bibliografia: (Llibres generals)

American Psychiatric Association (2000). DSM-IV-TR. Wasghinton: American Psychiatric Press.

Belloch A., Sandin B. y Ramos F. (1995). Manual de Psicopatologia. Volumen 2. Madrid: Interamericana.

González R. (1998).Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Pirámide.

Gutiérrez J.R. y Rey F.R. (2000). Planificación terapéutica de los trastornos psiquiátricos del niño y el adolescente. Madrid: SmithKline Beecham.

Jané M.C. (2001). Llenguatge i psicopatologia de la infantesa i la adolescència. Clínica i Avaluació. Bellaterra: Servei de Puublicacions UAB.

Organización Mundial de la Salud (1992). Clasificación internacional de las enfermedades mentales (10ª ed.). Madrid: OMS.

Parmelee D.X. (1998). Psiquiatría del niño y el adolescente. Madrid: Harcourt Brace.

Rodríguez Sacristán J. (1995). Psicopatología del niño y del adolescente (2 volums). Sevilla: Universidad de Sevilla.

Wicks-Nelson R. Y Israel Allen C. (1997). Psicopatología del niño y del adolescente. Prentice Hall.

 

Mètodes d'ensenyament:

Teoria:

  • Classes magistrals Lectura d'algun article o material didàctic.

Pràctiques:

  • Casos pràctics, vídeos i discussions sobre les exposicions pràctiques.
  • Aplicacions informàtiques de programes sobre temes de psicopatologia
  • Coneixements d'instruments d'avaluació

 

Tipus d'avaluació:

Prova objectiva (tipus test) i un cas clínic de les parts teòrica i pràctica (en relació als crèdits de l'assignatura).

De forma opcional els alumnes poden fer un treball per tal de millorar la nota. Aquest treball consistirà amb un resum-discussió d'articles recents sobre temes tractats en l'assignatura i que s'ha de presentar abans de l'examen.

 

Llengua en què s'imparteix: català

Núm. de crèdits ECTS: 6