ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11022111

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA DE LA INSTRUCCIÓ

Professora: Dolors Varea Santiago

Període lectiu:Quatrimestre

Nivell: 2º Cicle (3 curs)

Tipus: Obligatòria

 

Programa:

 

PART TEÒRICA

1.      Introducció:

o        Psicologia de la Instrucció / Psicologia de l'Educació / Psicopedagogia

o        Objecte d'estudi de la Psicologia de la Instrucció.

o        Continguts de la Psicologia de la Instrucció.

2.      Factors psicològics de l'alumne implicats en l'aprenentatge escolar:

o        Aspectes cognitius

o        Personalitat

o        Adequació de l'ensenyament a les diferències individuals

3.      Factors relacionals i contextuals implicats en l'aprenentatge escolar:

o        Interacció professor/alumne en el procés d'E/A.

o        Interacció entre alumnes

4.      El paper dels continguts en el procés d'E/A en una situació escolar

o        Importància dels continguts.

o        Tipus de continguts curriculars.

o        Continguts i desenvolupament de capacitats.

5.      Teories de l'Aprenentatge: explicació dels processos d'aprenentatge escolar.

o        Skinner: l'ensenyament programat, paper del reforç.

o        Gagné: Teoria de l'Aprenentatge acumulatiu.

o        Ausubel: Teoria de l'Aprenentatge verbal significatiu.

o        Piaget: Teoria genètica de l'aprenentatge.

o        Vigotsky: Teoria sociocultural de l'aprenentatge.

PART PRÀCTICA

·         Discussió d'articles que fan referència als punts 2 y 3 de la part teòrica. Comentari individual.

·         El punt cinc es treballarà a partir de treballs que hagin fet els alumnes en grup sobre aquestes teories, els treballs s'exposaran a l'aula. Els grups seran de quatre persones, per a les exposicions s'organitzaran entre els diferents grups que hagin fet la mateixa teoria.

·         En grups de quatre elaboració d'un mapa conceptual de l' assignatura.

 

Objectius:

1.      Conèixer quina és la influència dels factors psicològics en l'aprenentatge.

2.      Conèixer quins són i com afecten a les situacions d'E/A en l'escola els factors psicosocials i contextuals.

3.      Conèixer algunes de les aportacions de les teories de l'aprenentatge a situacions d'E/A.

4.      Fer que l'alumne reflexioni entorn als factors que exerceixen una acció directa en el context escolar i com es poden modificar aquests per aconseguir uns resultats del procés d'E/A més positius.

 

Bibliografia:

Coll, C. (1988) Conocimiento psicológico y práctica educativa. Introducción a las relaciones entre psicologia y educación. Barcelona: Barcanova.

Coll, C; Palacios, J; Marchesi, A (ed) (1990) Desarrollo psicológico y educación, II. Psicología de la Educación. Madrid: Alianza.

Coll, C (i altres) (1993) El constructivismo en el aula. Barcelona: Graó.

Edwards, D. (1990) El papel del profesor en la construcción social del conocimiento. Investigación en la escuela ( 10). (*)

Entwistle, N. (1988) La comprensión del aprendizaje en el aula. Barcelona: Paidós.

Gago Huguet, A. (1978) Modelos de sistematización del proceso de E/A. México: Trillas.

Flanders, N. (1977) Análisis de la interacción didáctica. Madrid: Anaya.

Miras, M. (1991) Diferencias individuales y enseñanza adaptativa. Cuadernos de Pedagogía, 188. (*)

Monereo, C. (1994) Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Barcelona: Graó.

Mètodes d'ensenyament:

Classes teòriques (fent servir materials audiovisuals), i classes pràctiques en petits grups que treballin diferents aspectes de l'assignatura, per després fer la discussió en grup.

Tipus d'avaluació:

·         Examen part teòrica, que representa el 60% de la nota final.

·         Part pràctica el 40 % de la nota final

Es necessari aprovar l'examen per poder configurar la nota final.

Llengua en que s'imparteix l'assignatura: Català i castellà

Número de crèdits ECTS: 1,5 +1,5 (Pràctica)