ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11022029

Nom de l'assignatura: INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA DEL PENSAMENT

Professor/a: Josep Demestre Viladevall

Període lectiu: 1er. Quadrimestre

Nivell: 4art. curs

Tipus: troncal

 

Programa:

1. Orígens de la Psicologia del Pensament

1.1. El naixement de la psicologia com a ciència. Wundt.
1.2. Escola de Wurzburg
1.3. Psicologia de la Gestalt
1.4. Associacionisme
1.5. Conductisme
1.6. Neoconductisme

2. El pensament com processament de la informació

2.1. El paradigma del processament de la informació
2.1.1. La metàfora de l'ordinador
2.1.2. Representació i processament de la informació
2.2. El connexionisme

3. Representacions mentals

3.1. Representacions basades en imatges mentals
3.2. Representacions proposicionals

4. Conceptes i categorització

3.1. La categorització
3.2. Problemes sobre la categorització
3.3. Teories psicològiques sobre la categorització
3.3.1. Model clàssics basats en atributs necessaris i suficients
3.3.2. Models probabilístics
3.3.3. Models basats en exemplars

Objectius:

Assolir un bon nivell de coneixement sobre els fonaments de la psicologia del pensament i sobre les teories actuals de la psicologia del pensament.

 

Bibliografia:

Carretero, M., García-Madruga, J.A. (1984). Lecturas de psicología del pensamiento. Madrid. Alianza Editorial.

Fernández Berrocal, P.(2001). Manual práctico de psicología del pensamiento. Barcelona. Ariel Practicum.

Fernández Berrocal, P. (1995). Prácticas de psicología cognitiva. Pensar. Madrid. McGraw Hill.

Garnham, A., Oakhill, J. (1994). Manual de psicología del pensamiento. Barcelona. Paidos.

González Labra, M. J. (1998). Introducción a la psicología del pensamiento. Madrid. Trotta.

Yela, M., Mez. Arias, R. (1989). Pensamiento e inteligencia. Madrid. Alhambra.

Garcia-Albea, J.E. (1995). Mente y conducta. Madrid. Trotta.

De Vega, M. (1984). Introducción a la psicología cognitiva. Madrid. Alianza Editorial.

 

Pràctiques: Pràctiques a l'aula per aprofundir en el coneixement dels aspectes més relevants de la psicologia del pensament.

 

Mètodes d'ensenyament: Classes teòriques i pràctiques presencials.

 

Tipus d'avaluació: Examen tipus test amb preguntes sobre les pràctiques.

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català.

Núm. de crèdits ECTS: 3