ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11022209

Codi de l'assignatura: 11022025

Nom de l'assignatura: INTERVENCIÓ PSICO-EDUCATIVA EN ELS TRASTORNS DE L’APRENENTATGE INSTRUMENTAL

Professora: Sònia López

Període lectiu / nivell / tipus: primer quadrimestre, quart curs, troncal

 

Programa:

 

1.  El concepto de dificultades de aprendizaje. Introducción y evolución histórica

2.  Marco general de la intervención psicoeducativa en las dificultades de aprendizaje

3.  Dificultades de aprendizaje de la lectura

3.1.  Aspectos teóricos

3.2.  Evaluación

3.3.  Intervención

4.  Dificultades en el aprendizaje de la escritura

4.1.   Aspectos teóricos

4.2.   Evaluación

4.3.   Intervención

 

Objectius:

 

·    Apropar-se al marc d’intervenció psicoeducativa de les dificultats d’aprenentatge.

·    Analitzar les característiques fonamentals dels nens/es amb dificultats d’aprenentatge de la lectura i escriptura.

·    Conèixer els principals mètodes d’avaluació i intervenció en les dificultats de la lectura i escriptura.

 

Bibliografia:

 

Bryant, P. y Bradley, L. (1990). Problemas infantiles de lectura. Madrid: Alianza.

 

Sanchez, E. (1998). Dificultats d'aprenentatge. Barcelona: Ediuoc.

 

Rivas, R.M. y Fernández, P. (1994). Dislexia, disortografía y disgrafia. Madrid: Pirámide.

 

Santiuste, V. y Beltrán, J.A. (1998). Dificultades de aprendizaje. Madrid: Síntesis.

 

Toro, J. y Cervera, M. (1984). TALEC: Test de análisis de lectoescritura. Madrid: Aprendizaje Visor.

 

Mètodes d'ensenyament:

 

Exposició de continguts a classe.

 

Tipus d'avaluació:

Examen escrit de caràcter obert (70%) i lliurament d’un treball de pràctiques individual (30%).

Dia màxim per lliurar el treball: dijous, 15 de gener de 2003. Al Laboratori de Psicologia.

És requisit que l’examen estigui aprovat per a poder fer la mitja entre la nota teòrica i la pràctica.

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Castellà

Número de crèdits ECTS: 3