ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11022024

Codi de l'assignatura: 11022024

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ II

Professor: Dr. Estanislau Pastor i Mallol

Període lectiu / nivell / tipus: 2on quadrimestre, obligatòria, 2on cicle.

 

Programa:

Continuació de la Psicologia de l’E ducació I (Primer quadrmestre)

 

IV.- CONDICIONANTS INTRAPERSONALS EN EL PROCÈS D'ENSENYAMENT/APRENENTATGE

Aspectes diferencials i processos d’ensenyament aprenentatge (e/a):

Atenció; motivació; estils; habilitats cognitives y d’autorregulació i control.

Desenvolupament i educació

Intel·ligència i capacitat d’aprenentatge

L’ús estratègic del coneixement

L'aprenentatge des de la perspectiva de l’alumnat

 

V.- CONDICIONANTS INTERPERSONALS EN EL PROCÈS D'ENSENYAMENT/APRENENTATGE

Interacció y processos d’e/a

   Interacció entre professor i alumnes

   Interacció entre l’alumnat

   El traspàs de control

Interculturalitat i processos educatius

Educació i desenvolupament de la tolerància.

Intersecció de dos escenaris educatius: familiar i escolar.

VI.- MODELS I ESTRATÈGIES D’INTERVENCIÓ EN PE

Àmbit cognitiu

Àmbit socio-afectiu

 

Objectius:

Construir una visió integradora de la PE

Afavorir la capacitat de reflexió i de crítica.

Facilitar la futura professionalització

Aquestos objectius pretenen desenvolupar quatre factors interrelacionats: la formació conceptual, la metodològica, la recerca i l’aplicació.

 

Bibliografia:

Coll, C. y altres (Comp.) (2001)Desarrollo psicológico y educación .2. Psicología de la educación escolar. Madrid: Alianza Editorial. (2ª Ed.)

Díaz Aguado, M.J. y Baraja, A (2000) Educación y desarrollo de la tolerancia. Madrid: MEC

Díaz Aguado, M.J.(2003). Educación intercultural y aprendizzaje cooperativo.Madrid: Ediciones Pirámide.

Noguera, J.; Pastor, E. Y Román, JM.(1985) Métodos de formación y selección de profesores. Barcelona: Herder

Pastor y otros (1995) La Tutoría en secundaria. Barcelona : Ceac.

Sastre, S. y Pastor, E. (2001) Modalidades de tutela de gestión cognitiva en bebés trisómicos. Infacia y Aprendizaje, 24/1, 35-52

 

Mètodes d'ensenyament:

Classes expositives a càrrec del professor.

Utilització del mètode monogràfic d’ensenyament/aprenentatge per treballar documents científics.

Ús de tècniques grupals pel debats de continguts (Phillips 6/6 o similar)

 

Tipus d'avaluació:

L’avalució consistirà en:

Una prova objectiva o una prova escrita de resposta limitada (5 preguntes) Valor 70% de la qualificació final

Presentació del quadern de pràctiques (ha de contenir com a mínim el 90% de les pràctiques de l’assignatura. Valor 30% qualificació final

Per fer promig entre les pràctiques i l'examen escrit és necessari haver-lo superat amb la qualificació de 5.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català.

Número de crèdits ECTS: 3