ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11022023

Codi de l'assignatura: 11022023

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ I

Professor: Dr. Estanislau Pastor i Mallol

Període lectiu / nivell / tipus: Obligatòria, 2on cicle.

 

Programa:

I.- ASPECTES INTRODUCTORIS

Nous reptes de la Pscicologia de l'Educació (PE)

Gènesi i expansió de la PE

Visió actual i prospectiva

Aspectes metodològics i estratègies d’intervenció

Rol professional del Psicòleg de l’Educació

II.- ANÀLISIS SISTÈMIC DELS PROCESSOS D’ENSENYAMENT APRENENTATGE (E/A)

Sistematització dels processos d’e/a

Bases psicopedagògiques dels objectius

Anàlisis dels continguts en PE

Els processos d’avaluació i la PE

L’avaluació de les actituds, valors i normes

III.- EL PROCÈS D’E/A  I EL CONTEXT COM A CONDICIONANT

Constructivismes i reforma educativa

Aprenentatge verbal significatiu.

Processament d’informació i processos d’e/a

L’aula com a context d’ensenyar i aprendre

 

Objectius:

Construir una visió integradora de la PE

Afavorir la capacitat de reflexió i de crítica.

Facilitar la futura professionalització

Aquestos objectius pretenen desenvolupar quatre factors interrelacionats: la formació conceptual, la metodològica, la recerca i l’aplicació.

 

Bibliografia:

Coll, C. (Coor.)1988 Psicología de la Educación. Barcelona: Edhasa

Coll, C. y altres (Comp.) (2001)Desarrollo psicológico y educación .2. Psicología de la educación escolar. Madrid: Alianza Editorial. (2ª Ed.)

Pastor y otros (1995) La Tutoría en secundaria. Barcelona : Ceac.

Pastor, E (1989) Análisis de la profesión de psicólogo de la educación. Revista de Pscicología Universitas Tarraconensis, XI(1) 125-138

Pastor, E (1991)La Psicología de la educación en sus textos. Revista de Pscicología Universitas Tarraconensis, XIII(2) 107-126

Pastor , E. Y Camps, M.(1989) Efectos de la organización del contenido, según la estructura de la historia en procesos de enseñanzaaprendizaje de ciencias naturales. Infacia y Aprendizaje, 47, 80-100

 

Mètodes d'ensenyament:

·        Classes expositives a càrrec del professor.

·        Utilització del mètode monogràfic d’ensenyament/aprenentatge per treballar documents científics.

·        Ús de tècniques grupals pel debats de continguts (Phillips 6/6 o similars)

 

Tipus d'avaluació:

L'avaluació consistirà en:

·        Una prova objectiva  o una prova escrita de resposta limitada  (5 preguntes) Valor 70% de la qualificació final

·        Presentació del quadern de pràctiques (ha de contenir com a mínim el 90% de les pràctiques de l’assignatura. Valor 30% qualificació final

Per fer promitg entre les pràctiques i l'examen escrit és necessari haver-lo superat amb la qualificació mínima de 5.

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català.

Número de crèdits ECTS: 3 teòrics i 1,5 pràctics.