ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura:

Codi de l'assignatura: 11021102

Nom de l'assignatura: DESENVOLUPAMENT COGNITIU I DEL LLENGUATGE

Professora: Sònia López

Període lectiu / nivell / tipus: primer quadrimestre, segon curs, obligatoria

 

Programa:

 

1.  Introducción y conceptos previos

2.  Primera infancia

2.1. El periodo sensoriomotor

2.2. La función simbólica y la construcción del objeto

2.3. Valoración y alternativas

3.  Segunda infancia

3.1. Desarrollo de la comunicación informativa y regulatoria

3.2. Desarrollo de destrezas numéricas

3.3. Juego simbólico y distinción apariencia-realidad

4.  Tercera infancia y adolescencia

4.1. Las operaciones concretas

4.2. Las operaciones formales

4.3. Tendencias evolutivas: el procesamiento de la información

5.  Desarrollo de la percepción y memoria

6.  Desarrollo del conocimiento social

7.  Desarrollo del lenguaje

- Lecturas obligatorias (también evaluables en el examen)

 

Objectius:

·    Familiaritzar-se amb els conceptes clau de la Psicologia del desenvolupament cognitiu.

·    Donar significat als principals canvis evolutius que es produeixen fins a l’adolescència i comprendre les seves implicacions i rellevància cognitiva.

·    Adquirir una visió integradora dels diferents avenços de les àrees cognitiva, social i del llenguatge.

·    Relacionar els conceptes propis de l’assignatura amb comportaments infantils quotidians.

 

 

Bibliografia:

 

Berk, L. (1998). Desarrollo del niño y del adolescente. Madrid: Prentice Hall

Bermejo, V. (1994). Desarrollo cognitivo. Madrid: Síntesis

Flavell, J.H. (1985). El desarrollo cognitivo. Madrid: Aprendizaje Visor

Vigotsky, L. (1995). Pensamiento y lenguaje. Barcelona: Paidós.

Wood, D. (1998). How children think and learn. Oxford: Blackwell

 

Mètodes d'ensenyament:

Es faran tutories per tal de resoldre dubtes sobre els continguts de l’assignatura i orientar l’activitat pràctica.

 

Tipus d'avaluació:

Examen tipus test (75%) i treball pràctic individual o grupal (25%).

Dia màxim per lliurar el treball: dijous, 8 de gener de 2003. Al Laboratori de Psicologia.

És requisit que l’examen estigui aprovat per a poder fer la mitja entre la nota teòrica i la pràctica.

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Castellà

Número de crèdits ECTS: 6