ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura:

Codi de l'assignatura: 11021015

Nom de l'assignatura: DESENVOLUPAMENT DE L’ADULT I LA VELLESA

Professora: Sònia López

Període lectiu / nivell / tipus: segon quadrimestre, segon curs, troncal

 

Programa:

 

1.  Introducción: teorías y tareas evolutivas

2.  La juventud

2.1. Aspectos cognitivos

2.2 Aspectos psicosociales

3. La madurez

3.1. Aspectos cognitivos

3.1. Aspectos psicosociales

4. La vejez

4.1. Aspectos cognitivos

4.2. Aspectos psicosociales

5. Afrontamiento de la muerte

6. Intervención psicológica en la vejez

- Capítulos 2, 3, 5, 6, 8, 9 y epílogo del libro de Berger y Thomson (2001) también evaluables en el examen.

 

Objectius:

·    Conèixer les principals tendències, conceptes i aspectes evolutius que caracteritzen el cicle vital més enllà de l’adolescència.

·    Delimitar camps d’actuació dins la Psicologia de l’envelliment.

·    Aprendre a contrastar coneixements teòrics amb dades extretes d’un treball de camp.

 

Bibliografia:

Berger, K.S. y Thomson, R.A. (2001). Psicología del desarrollo: adultez y vejez. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Belsky, J. (1998). Psicología del envejecimiento. Barcelona: Masson.

Fernández-Ballesteros, R. (1992). Evaluación e intervención psicológica en la vejez. Barcelona: Martínez Roca.

Izal, M. y Montorio, I. (1999). Gerontología conductual. Bases para la intervención y ámbitos de aplicación. Madrid: Síntesis.

Triadó, C.; Martínez Criado, G. y Villar, F. (2000). Psicologia del desenvolupament: adolescència, maduresa i senectut. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.

 

Mètodes d'ensenyament:

Es faran tutories per tal de resoldre dubtes sobre els continguts de l’assignatura i orientar l’activitat pràctica.

 

Tipus d'avaluació:

Examen tipus test (70%) i treball pràctic individual o grupal (30%).

És requisit que l’examen estigui aprovat per a poder fer la mitja entre la nota teòrica i la pràctica.

 

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Castellà

Número de crèdits ECTS: 6