ENSENYAMENT: GRADUAT SUPERIOR EN CIÈNCIA I MÈTODE EN INFERMERIA

CURS 2002 - 03

TÍTOL DE L’ASSIGNATURA

Codi de l'assignatura: 18412115

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA DE LA SALUT

Professors: Dra .Carme Ferré Grau i Sr. Xavier Moriones Pellisa

Període lectiu: 1er. quadrimestre

Nivell: 2on cicle

Tipus: Obligatòria

Programa:

CONTINGUTS TEÒRICS:

Temari:

UNITAT DIDÀCTICA I. CONSIDERACIONS BÀSIQUES EN PSICOLOGIA DE LA SALUT

PROFESSOR: Sr Xavier Moriones.

1.- Introducció

- Teories sobre la salut. Dualisme cos- ment

- Model biòmedic.

- Model biopsicosocial

.

2.- Psicologia de la Salut

- Definició

- Areas de treball

  1. 3.- Processos psicològics bàsics i salut

- Ifluencia dels processos psicologics bàsics en el proces d'enmalaltir

- Motivació

- Emoció

- Processos cognitius

UNITAT DIDÀCTICA II . PSICOLOGIA DE LA SALUT APLICADA A LA MALALTIA

PROFESSORS: Xavier Moriones (1 i 2) Carme Ferré ( 3,4,5,6)

1.- Estrès, conducta i malaltia

- Delimitació Conceptual

- Fisiologia de l'estrès

- L'estrès i comportament

- Personalitat i estrès

- Estrès i sistema immunològic

2.- El dolor crònic

- Aspectes psicològics del dolor crònic

- Cefaleas

3.- Psicologia de la Salut en les malalties cròniques

- Hipertensió esencial

- Asma bronquial

- Diabetes

- Malalties renals

- Malalties cardiovascular

4 .- Càncer.

- El càncer en la societat actual. Factors de risc del càncer.

- Estratègies d'afrontament davant l'impacte del problema. Control del vòmit i nàusees anticipants.

- Programes de tractament psicològic en la prevenció i el tractament del cancer.

5 .- Sida

- La Sida, la seva importància i característica en el món actual

- Prevenció de la Sida i dels seus efectes psicosocials

- Actitud del professional davant la Sida

- Counselling en seropositivitat

6.- Les conductes adictives

- Introducció. Cultura i drogues

- El consum actual de drogues. Estratègies preventives

- Les noves adiccions

UNITAT DIDACTICA III. COMUNICACIÓ I RELACIONS INTERPERSONALS I INSTITUCIONALS.

PROFESSORS: Carme Ferré Grau (1,2,3,4) Xavier Moriones (5)

1.- La comunicació

- Conceptes bàsics en el proces de comunicació .

- Comunicació verbal i no verbal.

- Comunicació i influencia interpersonal

- Situacions especials amb problemes de comunicació

- L'entrevista com a tècnica de comunicació.

- Tècniques de comunicació terapèutica

2.- La adhesió als tractaments terapeutics

- Avaluació a l'adhesió

- Factors associats a l'adhesió

- Estratègies d'intervenció per la promoció de la adhesió

3.- Les Tecniques Expresives com elements de comunicació

-Expressió i comunicació

-El dibuix com a tecnica de comunicació

4.- La malaltia i l'hospitalització

- El procés d'emmalaltir i l'impacte en la persona/família.

- La percepció de la situació.

- Mecanismes d'afrontament.

- Els sistemes de suport.

-L'hospitalització com a procés adaptatiu. Estrès per hospitalització i estratègies d'afrontament.

- Normes institucionls i drets dels malalts.

5 - Salut i Qualitat de vida del professional sanitari

- Qualitat de vida i pràctica professional: la tendència convergent

dels dos conceptes

- El "burn-out": prevenció, recursos i tècniques d'afrontament individual

- Tècniques d'afrontament grupal: els grups de reflexió i els grups

Balint.

UNITAT DIDÀCTICA IV. LA INTERVENCIÓ PSICOLOGICA EN LA MALALTIA. MODELS I TÈCNIQUES

PROFESSORS: Xavier Moriones (1,2,3,4,5) Carme Ferré ( 6,7,8)

1 Models

2 El programa terapèutic: reducció de l'ansietet

  1. L'entrenament en autoconeixement

  2. El biofeedback

  3. La relaxació muscular progresiva

  4. L'entrenament en assertivitat

  5. La desensibilització sistemàtica

  6. Técniques cognitives d'autocontrol

Objectius:

- Introduir a l'alumne als conceptes bàsics de Psicologia de la Salut

- Facilitar eines a l'alumne a fi de poder adaptar i mantenir actituds i comportaments saludables al llarg de la seva vida professional.

- Planificar cures psicològiques d'infermeria al malalt amb diferents trastorns.

- Identificar el missatge d'ajuda i el seu contingut.

- Conèixer els processos de grup i la seva influència en el treball d'infermeria.

- Reflexionar sobre les característiques i condicions psicologiques de la pràctica professional.

Bibliografia:

AMIGÓ, I. FERNANDEZ,C. PEREZ., Manual de psicología de la salud. Edi. Pirámide, Madrid, 1998.

FIERRO, A. Psicología Clínica: Cuestiones actuales. Edi. Piramide, Madrid, 1988.

PENZO, W., Psicologia de les Ciències de la Salut. Edi. EUB, Barcelona, 1999.

MIRA ENGO, J.M., Psicología y salud: un marco conceptual. Edi. Promolibro, Valencia, 1990.

Mètodes d'ensenyament:

L'organització de l'assignatura comprèn un conjunt d'instruments didàctics variats:

- Classes magistrals

- Presentació i anàlisis de casos pràctics.

- Presentació i anàlisis de pel·lícules

- Estudi i discussió de textos i articles recomanats.

- Treball de grup i experiències vivencials.

- Seminaris monogràfics

- Exposició dels alumnes a classe

Tipus d'avaluació:

- Mòdul teòric: Es realitzarà dos examens al llarg de l'assignatura, en cas de superar-lo s'eliminarà la part corresponent de l'assignatura. Per superar l'assignatura es necesari superar ambdòs parts. Al setembre l'alumne es presentarà de la part de l'assignatura que li quedi pendent.

- Mòdul pràctic: Els seminaris són obligatoris i es valoraran segons la participació i els registres escrits presentats pels alumnes.

L'alumne elaborarà un treball de camp que ha de presentar abans de l'examen final

Per aprovar l'assignatura s'ha de superar tant el mòdul teòric com pràctic.

Llengua en què s'imparteix el curs: català

Nombre de crèdits ECTS: 9