ENSENYAMENT D'INFERMERIA

CURS 2002 - 03

Codi de l'assignatura: 18031002

Codi de l'assignatura: 18031002

Nom de l'assigantura: CIÈNCIES PSICOSOCIALS APLICADES I

Professor: Xavier Moriones i Pellisa

Període Lectiu: 1er. quadrimestre 2002-2003

Nivell: 1er cicle

Tipus: Troncal

Programa:

INTRODUCCIÓ: L'objecte de treball de la infermeria és la persona durant tot el seu procés vital, des de l'inici i desenvolupament, fins el final de la seva vida. Aquest procés i les eventuals intervencions professionals que es donen, s'acompanyen d'un ventall de circumstàncies personals tant de benestar com de sofriment.

Així doncs el professional d'infermeria ha de tenir prous coneixements de la naturalesa i de les qualitats psicològiques d'aquest procés vital, així com de les variables psicosocials que l'acompanyen per intervenir amb dignitat. També necessita d'un marc teòric que li permeti situar la relació amb el pacient i l'utilització terapéutica de les diferents habilitats apreses al llarg de la seva formació.

Aquests coneixements i el perfil on s'enmarquen els selecciono atenent a criteris de formació psicològica bàsica i utilitat pràctica, distribuïnt-se en temes de psicologia evolutiva, bàsica, social i aspectes psicològics de la pràctica de l'infermeria.

El desenvolupament de l'assignatura permetrà a l'alumne assolir aquests coneixements .

TEMARI: 1.- Conceptes generals.

1.1.- La psicología com l'estudi del comportament humà

1.2.- La filogènesi i l'ontogènesi

1.3.- L'empremta o període sensible

1.4.- Què és una conducta?

1.5.- El binomi herència-aprenentatge

2.-Desenvolupament i aprenentatge.

2.1.- Procés de maduració i adquisicions bàsiques

2.2.- El desenvolupament emocional

2.3.- El desenvolupament de la intel.ligència

3.- Elements de psicologia bàsica

3.1.- Percepció i sensació

3.2.- El llenguatge

3.3.- La motivació

3.4.- L'emoció

3.5.- La frustració

3.6.- El conflicte

3.7.- La personalitat. Teories

Objectius: Assimilar la informació psicològica bàsica que permeti comprendre les tendències generals del comportament humà i els mecanismes psicològics que el condicionen.

Bibliografia:

Alexander, Th. (1984). Psicología evolutiva. Madrid. Pirámide.

Alvaro, Torregrosa, Garrido-Luque. (Eds.) (1992). Influencias sociales y psicológicas en la salud mental. Madrid. Siglo Ventiuno.

Andreu Anglada, R. (1983). Elementos de psiquiatría para profesionales de la salud. Barcelona. Jims

Fierro, A. (1996). Manual de psicología de la personalidad. Barcelñona .Paidos.

Myers, D. (1995). Psicología. Madrid. Panamericana.

Puente, A. (ed.), (1993). Manual de Psicología Básica. Madrid. Eudema.

Tipus d'avaluació: Un exàmen escrit , tipus test, del crèdits teòrics al final del 1r quadrimestre. La puntuació màxima serà de 8 sobre 10. Els crèdits pràctics puntuaràn 2 sobre 10. La nota final de l'assignatura vindrà donada per la suma aritmètica d'ambdues pntuacions amb un màxim de 10 sobre 10

Mètodes d'ensenyament: El temari dels crèdits teòrics es desenvoluparà en forma de classes magistrals amb suport visual. Els crèdits pràctics en format de seminari.

Llengua en què s'imparteix el curs: català.

Nombre de crèdits ECTS: 9