ENSENYAMENT DE RELACIONS LABORALS

CURS 2002 - 03

Facultat de Ciències Jurídiques

Codi de l'assignatura: 15061216

Nom de l'assignatura: Tècniques de selecció

Professors: Sra. Natalia Segura i Sra. Ingrid Queralt.

Període lectiu: 2002-03 (Q1)

Tipus d'assignatura: optativa

Nivell: 3er Relacions Laborals.

Programa:

Part 1.- El procés de selecció de personal.


Tema I. Esquema básic del procés de selecció.

Models de selecció de personal.

Fases del procés de selecció de personal.

La selecció per competències.


Tema II. Técniques i instruments util.lizats al procés de selecció de personal.

Eines de preselecció.

Proves professionals o de coneixements.

Test psicológics de selecció de personal.

Proves en situacions reals o simulades.


Tema III. L'entrevista de selecció de personal.

Característiques i models d'entrevista de selecció.

Funcions de l'entrevista.

Metodologia i organització a l'entrevista.

Insuficiencies i problemes que genera l'entrevista.


Tema IV. Limitacions étiques i legals del procés de selecció de personal.

La responsabilitat del control del procés de selecció.

Problemes i errors més freqüents.


Part 2.- Les técniques de formació del personal a l'empresa.


Tema V. Definició, continguts i objectius de la formació de personal.

Els principis de la formació a la situació actual.

Les noves tecnologíes i la necesitat de formació.


Tema VI. L'enfoc sistemàtic de la formació.

Diagnóstic de les necesitats formatives.

Elaboració del pla de formació.

Execució de la formació.

Avaluació i seguimient de la formació.


Tama VII. La técnica de la formació.

Aspectes logístics de la formació.

Els materials de recolzament.

Els diferents sistemes didáctics.

Les innovacions tecnológiques i metodológiques de la formació.


Tema VIII. Qüestions pendents del desenvolupament de programes de formació a l' empresa.

Una formació permanent versus una formació temporal.

Una formació pel lloc vesus una formació polivalent.

Objectius:

Es pretén que l'alumne conegui les aportacions bàsiques que s'han fet des de la psicología del treball a la selecció i formació de personal. Els continguts de l'assignatura s'estructuren en dos blocs un de teóric (dividit en dos: selecció i formació) i un bloc pràctic. Les classes pràctiques es centraràn en l'análisi de casos concrets per tractar de que l'alumne integri els continguts teórics amb la praxis.

Bibliografia:

AGUIRRE, S. DEL CERRO, S. (1999) El psicólogo en la empresa. Barcelona: Anthopológica.

DE JUAN, M. COLOM, R. QUIROGA, A. (1996) La práctica de la psicología diferencial en industria y organizaciones. Madrid: Pirámide.

FERNÁNDEZ-RIOS, M. (1995) Análisis y descripción de puestos de trabajo. Barcelona: Diaz de Santos.

HAY GROUP (2001) Factbook Recursos Humanos. Navarra. Aranzadi & Thompson.

MAD COMUNICACIÓN (1999) El plan de formación de la empresa. Madrid. Fundación Confemetal.

RODRIGUEZ, J.L. Y MEDRANO, G (1993) La formación en las organizaciones. Madrid. Eudema.

T.E.A. (Ed.) (1990) Test psicológicos en España. Madrid: TEA

Mètodes d'ensenyament: Classes teóriques i pràctiques.

Tipus d'avaluació:

Per superar l'assignatura caldrà:

l.- Superar l'examen teòric amb la qualificació d'APTE. (amb valor de 7 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)).

2.- Assistir i realitzar les activitats de les classes pràctiques (amb valor de 3 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)), amb la conseqüent presentació dos informes de les pràctiques.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 4,5