ENSENYAMENT DE RELACIONS LABORALS

CURS 2002 - 03

Facultat de Ciències Jurídiques

Codi de l'assignatura: 15061020

Nom de l'assignatura: psicologIa DE LES ORGANITZACIONS

Professors: Dr. Jordi Tous i Pallarès i Sr. Ferran Ferré i Padreny

Període lectiu: 2002-03 (Q2)

Tipus d'assignatura: troncal

Nivell: 1er Relacions Laborals.

Programa:

BLOC 1.- INTRODUCCIÓ.

Tema I.- Organització: Tipus i estructura.

Concepte d'organització.

Tipus d'organitzacions.

Condicions de l'organització.

Paradigmes i models teòrics de la psicologia de les organitzacions.

Tema II.- Cultura organitzacional.

Concepte de cultura.

Models de cultura organitzacional.

Interès de la intervenció en cultura a les organitzacions.

Canvi de cultura a les organitzacions.

BLOC 2.- PROCESSOS INDIVIDUALS.

Tema III.- Motivació i satisfacció laboral.

La motivació laboral, nivells de motivació.

Principals teories motivacionals: Teories centrades en el contingut.

Principals teories motivacionals: Teories centrades en el procés.

El concepte i les dimensions de la satisfacció laboral.

Models sobre satisfacció laboral.

Antecedents i conseqüències de la satisfacció laboral.

Relació entre satisfacció laboral i rendiment.

Tema IV.- Els rols dins de l'organització.

Introducció i conceptes bàsics de la teoria de rol.

El model d'adopció de rols de l'escola de Michigan.

La localització de rol.

La ambigüitat de rol i el conflicte de rol.

El procés d'elaboració i definició de rols.

Tema V.- Lideratge i estils de direcció a les organitzacions.

Concepte de lideratge.

Poder i influència.

Estils de lideratge.

Teories del lideratge.

Estils de direcció i la seva classificació.

La compatibilitat entre estils de direcció.

El desenvolupament dels estils de direcció.

BLOC 3.- PROCESSOS GRUPALS.

Tema VI.- Els grups, els equips i l'organització.

Concepte de grup de treball.

Tipus de grups de treball.

Funcions dels grups de treball.

Àmbits d'intervenció.

Equips de treball.

Tema VII.- Comunicació a les organitzacions.

Concepte i procés de comunicació.

Informació i comunicació.

Tipus de comunicació a les organitzacions.

Barreres de comunicació.

BLOC 4.- PROCESSOS ORGANITZACIONALS.

Tema VIII.- La participació a les organitzacions.

Concepte de participació.

Estratègies de direcció participativa.

Direcció per objectius. Cercles de qualitat i Teoria Z.

Tema IX.- La qualitat de vida laboral.

Concepte de qualitat de vida laboral.

Programes i estratègies de millora de la qualitat de vida laboral.

Tema X.- Les noves tecnologies de la informació.

Aplicacions tecnològiques als processos de treball.

Principals punts de vista teòrics sobre el factor tecnològic en el treball.

Transformacions en l'objecte de treball.

Característiques del lloc de treball en entorns tecnològics.

Actituds dels treballadors davant de les noves tecnologies.

Noves tecnologies estrès i benestar psicològic.

Objectius: Es pretén que l'alumne domini les aplicacions bàsiques que s'han fet des de la psicologia de les organitzacions per l'estudi del comportament organitzacional. Els continguts de l'assignatura s'estructuren en dos blocs un de teòric (amb 4 blocs i 10 temes) i un de pràctic. Les classes pràctiques se centraran en l'anàlisi de casos concrets per tractar que l'alumne integri els continguts teòrics amb la praxis.

Bibliografia:

GAN,F. (1996) Manual de programas de Recursos humanos. Barcelona. Apóstrofe.

GUILLÉN, C. GUIL, R. (2000) Psicología del Trabajo para Relaciones Laborales. Madrid. McGraw-hill.

HAY Group (2001) Factbook Recursos Humanos. Navarra. Aranzadi & Thompson.

PEIRÓ, J.M. (1986) Psicología de las Organizaciones (Vol 1 y 2 ). Madrid: UNED.

PEIRÓ, J.M. Y PRIETO, F. (1996) Tratado de Psicología del Trabajo (Vol 1 y 2): La actividad laboral en su contexto. Madrid. Síntesis Psicología.

PEREDA,S. Y BERROCAL, F. (1999) Gestión de Recursos Humanos por competencias. Madrid. Editorial Centro de Estudios Ramon Areces, S.A.

PUCHOL, L.(2000) Dirección y gestión de recursos humanos. Barcelona. Gestión 2000.

ORDOÑEZ, M. (1996) Modelos y experiencias innovadoras en la gestión de recursos humanos. Barcelona. Gestión 2000.

ORDOÑEZ, M (coord) (1997) Psicologia del trabajo y Gestión de recursos Humanos. Barcelona. Gestión 2000.

RODRIGUEZ, A. (1998) Introducción a la psicología del trabajo y de las organizaciones. Madrid: Pirámide.

SCHEIN, E.H. (1988)) La cultura empresarial y el liderazgo. Barcelona. Plaza y Janes.

TOUS, J. ESCUER, J. FERRÉ, F, i ORELLANA, A. (2000) Psicologia del Treball per a Relacions Laborals. Tarragona. Servei Lingüístic

Mètodes d'ensenyament: Classes teóriques i pràctiques.

Tipus d'avaluació:

Per superar l'assignatura caldrà:

l.- Superar l'examen teòric amb la qualificació d'APTE. (amb valor de 7 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)).

2.- Assistir i realitzar les activitats de les classes pràctiques (amb valor de 3 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)), amb la conseqüent presentació dels informes de les pràctiques. Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 4,5