ENSENYAMENT DE RELACIONS LABORALS

CURS 2002 - 03

Facultat de Ciències Jurídiques

Codi de l'assignatura: 15061019

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA DEL TREBALL

Professors: Sr. Ferran Ferré i Padreny i Sra. M. José Codorniu i Raga

Període lectiu: 2002-03 (Q1)

Tipus d'assignatura: troncal

Nivell: 1er Relacions Laborals.

Objectius: Es pretén que l'alumne domini les aplicacions bàsiques que s'han fet des de la psicologia del treball per l'estudi del comportament humà al context laboral.

Els continguts de l'assignatura s'estructuren en dos blocs un de teòric (amb 4 blocs i 8 temes) i un de pràctic. Les classes pràctiques se centraran en l'anàlisi de casos concrets per tractar que l'alumne integri els continguts teòrics amb la praxis.

Programa:

BLOC 1.- INTRODUCCIÓ

Tema I.- Introducció a la psicologia i l'estudi del treball humà.

El concepte de psicologia científica.

Mètodes i sistemes de treball de la psicologia científica.

Àmbits d'aplicació de la psicologia científica.

El treball humà com a fenomen psicosocial.

Significat del treball i valors laborals.

Treball atur i ocupació.

Canvis en el treball i noves tecnologies.

Tema II.- La psicologia del treball i RRHH.

La funció de Recursos Humans. Evolució, Estructura i processos.

El sistema integrat de gestió de Recursos Humans a l'empresa.

BLOC 2.- PREPARACIÓ DE L'INDIVIDU PEL TREBALL.

Tema III. - Disseny de l'entorn de treball.

Tasques, funcions i llocs de treball.

Valoració dels llocs de treball.

Disseny de llocs de treball.

Tema IV. - Antecedents personals i treball.

Personalitat i diferències individuals al treball.

Ritmes biològics i activitat laboral.

Aptituds, habilitats i competències per a la selecció de personal.

Instruments de reclutament i selecció de personal.

Altres mètodes de selecció.

Tema V.- Inserció i socialització laboral.

El concepte de socialització laboral.

Etapes en la socialització laboral: Models normatius i models del cicle de transició.

Els continguts de la socialització laboral.

Les respostes de l'individu davant la socialització organitzacional.

BLOC 3.- PROCESSOS INDIVIDUALS: RELACIÓ INDIVIDU - TREBALL

Tema VI.- El desenvolupament de la carrera dins de l'organització.(Detecció i gestió del potencial).

Disseny d'un pla de carreres.

Implantació de plans de carreres.

Els participants als plans de carreres.

La gestió del potencial i la seva importància dins de l'organització.

Tema VII.- La formació i el desenvolupament del personal.

Els conceptes formació i entrenament.

Fases dels programes de formació.

L'avaluació de la formació.

Desenvolupament del personal.

BLOC 4.- RESULTATS DEL TREBALL HUMÀ.

Tema VIII.- Salut laboral i treball..

Percepció de risc i accidents de treball..

Estrès, ansietat i depressió.

Aspectes ergonòmics i salut laboral.

Redisseny de llocs de treball.

Bibliografia:

AGULLÓ, E. OVEJERO,A. (2001) Trabajo, individuo y sociedad. Madrid. Pirámide.

ANSORENA, A. (1996) 15 pasos para la selección de personal. Barcelona. Paidós.

DE QUIJANO, S.D. (1992) Sistemas efectivos de evaluación del rendimiento: Resultados y Desempeños. Barcelona. PPU.

FERNÁNDEZ-RÍOS, M (1995) Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo. Madrid. Díaz de Santos.

FERNÁNDEZ-RíOS, M y SÁNCHEZ, J.C. (1997) Valoración de puestos de trabajo. Madrid. Díaz de Santos.

GAN,F. (1996) Manual de programas de Recursos humanos. Barcelona. Apostrofe.

GUILLÉN, C. GUIL, R. (2000) Psicología del Trabajo para Relaciones Laborales. Madrid. McGraw-hill.

HAY GROUP (2001) Factbook Recursos Humanos. Navarra. Aranzadi & Thompson.

MAD COMUNICACIÓN (1999) El plan de formación de la empresa. Madrid. Fundación Confemetal.

PEIRÓ, J.M. (1992) Desencadenantes del estrés laboral. Madrid. Eudema.

PEIRÓ, J.M. (1996) Psicología las organizaciones. Madrid. UNED..

PEIRÓ, J.M. Y PRIETO, F. (1996) Tratado de Psicología del Trabajo (Vol 1): La actividad laboral en su contexto. Madrid. Síntesis Psicología.

PEIRÓ, J.M. I PRIETO, F. (1996) Tratado de Psicología del Trabajo (Vol 2): Aspectos psicosociales del trabajo. Madrid. Síntesis Psicologia.

PEREDA, S. (1993) Ergonomía. Diseño del entorno laboral. Madrid. Eudema.

PUCHOL, L.(2000) Dirección y gestión de recursos humanos. Barcelona. Gestión 2000.

RODRIGUEZ, A. (1998) Introducción a la psicología del trabajo y de las organizaciones. Madrid. Pirámide.

RODRIGUEZ, J.L. Y MEDRANO, G (1993) La formación en las organizaciones. Madrid. Eudema.

TOUS, J. ESCUER, J. FERRÉ, F, i ORELLANA, A. (2000) Psicologia del Treball per a Relacions Laborals. Tarragona. Servei Lingüístic.

Mètodes d'ensenyament: Classes teóriques i pràctiques.

Tipus d'avaluació:

Per superar l'assignatura caldrà:

l.- Superar l'examen teòric amb la qualificació d'APTE. (amb valor de 7 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)).

2.- Assistir i realitzar les activitats de les classes pràctiques (amb valor de 3 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)), amb la conseqüent presentació dels informes de les pràctiques.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 4,5