ENSENYAMENT TREBALL SOCIAL

CURS 2002 - 03

Facultat de Ciències Jurídiques

Codi de l'assignatura: 15051205

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA I DINÀMICA DE GRUPS

Professor: Sra. Ingrid Queralt

Període lectiu: 2002-03 (Q2)

Tipus d'assignatura: optativa

Nivell: 2on Treball Social.

Programa:

Tema I. - El concepte grup: Aspectes teórics i metodològics.

La psicologia dels grups.

La perspectiva individualista i interaccionista dels grups.

Metodologia d'investigació grupal.


Tema II.- Estructura i processos grupals.

Formació, socialització i creixement d'un grup.

Estructura del grup.

Entorn social del grup.

Lideratge i decisió al grup.


Tema III. - Ambits d'aplicació.

Grups de treball

Equips de treball.


Tema IV.- Les técniques d'intervenció grupal.

Els rols o papers socials.

Les dinàmiques grupals.


Tema V.- Les técniques de registre del comportament grupal.


Objectius: Es pretén que l'alumne adquireixi unes nocions bàsiques de les tècniques de recerca psicosocial. Els continguts de l'assignatura s'estructuren en cinc temes bàsics per l'estudi psicosocial dels grups. El curs es centrarà en la realització de sessions teorico-pràctiques, amb la finalitat de que l'alumne integri els continguts teòrics amb la praxis.

Bibliografia:

ALVARO.L. GARRIDO, A. TORREGROSA, J.L. (1997) Psicologia social aplicada. Madrid: McGraw-Hill.

BARON, R. BYRNE, D. (1998) Psicología social. Madrid: Prentice-Hall.

FERNÁNDEZ-DOLS, J.M. CARRERA, P. OCEJA, L.V. FERENGUER, J. (1997) Tratado de psicología social: Interacción social. (Vol II). Madrid: Síntesis.

JAVALOY, F. RODRIGUEZ, A. ESPELT, E. (2001) Comportamiento colectivo y movimientos sociales. Madrid: Prentice-Hall.

MORALES, J.F. MOYA, M.C. (1997) Tratado de psicología social: Procesos Básicos (Vol 1). Madrid: Síntesis.

MORALES J. F. ; HUICI, C. ; BLANCO, A. y FERNANDEZ, J.M. (1985) Psicología Social Aplicada. Bilbao : Desclée de Brouwer.

MUNNE, F. (1986) La psicología social como ciencia teórica. Barcelona: Alamex.

SÁNCHEZ, J.C. ULLÁN A.M. (1995) Procesos psicosociales básicos y grupales. Madrid: Eudema.

Mètodes d'ensenyament: Classes teóriques i pràctiques.

Tipus d'avaluació:

Per superar l'assignatura caldrà:

l.- Superar l'examen teòric amb la qualificació d'APTE. (amb valor de 7 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)).

2.- Assistir i realitzar les activitats de les classes pràctiques (amb valor de 3 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)), amb la conseqüent presentació tres informes de les pràctiques.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6