ENSENYAMENT TREBALL SOCIAL

CURS 2002 - 03

Facultat de Ciències Jurídiques

Codi de l'assignatura: 15051007

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA SOCIAL

Professors: Dr. Jordi Tous i Pallarès

Període lectiu: 2002-03 (Q1)

Tipus d'assignatura: troncal

Nivell: 2on Treball Social.

Programa:

Tema I. - El concepte de psicologia social.

Els fonaments del comportament social.

Les polaritats bàsiques.

El panorama actual: temes d'estudi i recerca.

Principals autors i models de referència.

Tema II.- Aspectes individuals de la conducta social humana.

El procés de cognició i percepció social.

El procés d'atribució.

Estereotips i prejudicis.

Tema III. - Importància de les actituds a la psicología social.

Els components d'una actitud.

Les funciones de una actitud.

Canvi actItudinal.

Tema IV.- Las relacions ínterpersonals i la conducta social humana.

Els rols o papers socials.

Les normes socials i l' acceptació.

La socialització.

L'agressió i la conducta prosocial.

L'atracció interpersonal.

Tema V.- El comportament social dins un col.lectiu.

Definició del comportament col.lectiu.

Els biaixos o problemes del comportament col.lectiu.

Les multituds i la seva tipologia. teories del comportament col.lectiu.

Els moviments socials.

Objectius: Es pretén que l'alumne adquireixi unes nocions bàsiques de les técniques de recerca psicosocial. Els continguts de l'assignatura s'estructuren en cinc temes básics per l'alumne de Treball Social. El curs es centrarà en la realització de sessions teorico-pràctiques, amb la finalitat de que l'alumne integri els continguts teórics amb la praxis.

Bibliografia:

ALVARO.L. GARRIDO, A. TORREGROSA, J.L. (1997) Psicologia social aplicada. Madrid: McGraw-Hill.

BARON, R. BYRNE, D. (1998) Psicología social. Madrid: Prentice-Hall.

FERNÁNDEZ-DOLS, J.M. CARRERA, P. OCEJA, L.V. FERENGUER, J. (1997) Tratado de psicología social: Interacción social. (Vol II). Madrid: Síntesis.

JAVALOY, F. RODRIGUEZ, A. ESPELT, E. (2001) Comportamiento colectivo y movimientos sociales. Madrid: Prentice-Hall.

MORALES, J.F. MOYA, M.C. (1997) Tratado de psicología social: Procesos Básicos (Vol 1). Madrid: Síntesis.

MORALES J. F. ; HUICI, C. ; BLANCO, A. y FERNANDEZ, J.M. (1985) Psicología Social Aplicada. Bilbao : Desclée de Brouwer.

MUNNE, F. (1986) La psicología social como ciencia teórica. Barcelona: Alamex.

SÁNCHEZ, J.C. ULLÁN A.M. (1995) Procesos psicosociales básicos y grupales. Madrid: Eudema.

Mètodes d'ensenyament: Classes teóriques i pràctiques.

Tipus d'avaluació:

Per superar l'assignatura caldrà:

l.- Superar l'examen teòric amb la qualificació d'APTE. (amb valor de 7 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)).

2.- Assistir i realitzar les activitats de les classes pràctiques (amb valor de 3 punts sobre la nota global de l'assignatura (10)), amb la conseqüent presentació tres informes de les pràctiques.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6