ENSENYAMENT TREBALL SOCIAL

CURS 2002 - 03

Codi de l'assignatura: 15051006

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA EVOLUTIVA

Profesora: Montserrat Moya

Període lectiu: 2n Q.

Nivell: Primer curs Treball Social

Tipus: Obligatòria

Programa:

I. INTRODUCCIÓ

-Concepte de Psicologia Evolutiva

-Concepte de desenvolupament

-L'objecte de la Psicologia Evolutiva

-La P. Evolutiva com disciplina científica

-Factors del desenvolupament

-Models de desenvolupament

II. DESENVOLUPAMENT PSICOLÒGIC DE O A 12 ANYS

-Desenvolupament prenatal i del neonat

-Desenvolupament de 0 a 2 anys: Desenvolupament físic i psicomotor, cognitu, socialització, desenv. Del llenguatge.

-Desenv. de 2 a 6-7 anys: psicomotor, cognitiu, llenguatge i procés de socialització.

-Desenv. de 6-7 a 11-12 anys: Desenv.cognitiu. Desenv.de la socialització, llenguatge i personalitat.

III. DESENVOLUPAMENT DE L'ADOLESCÈNCIA

-Conceptualització general.

-Desenv. cognitiu i aprenentatge

-Desenv. de la personalitat

-Desenv. social: família, companys, escola.

IV. DESENV. DE L'EDAT ADULTA I VELLESA

-Perspectives teòriques.

- Funcionament cognitiu

-Factors biològics, psicològics i socials

Objectius:

-Proporcionar a l'alumnat els coneixements bàsics en relació al desenv. evolutiu de totes les etapes de la vida humana.

-La projecció d'aquests coneixements en els diferents camps d'intervenció professional del Treballador Social.

Bibliografia:

 1. AGUIRRE, A. (1994). Psicología de la adolescencia. Madrid: Marcombo.

 2. ALEXANDER, T i altres. (1998). Psicologia Evolutiva. Madrid: Piràmide.

 3. ALLIDIÈRE, N. (1997) Diferentes conceptualizaciones acerca de la salud y la enfermedad mental (En Fundamentos de Psicología de Allidière, N.; Ferrari, R.; sola, L.; Berenhaum, L.; Bonelli, A., edit. By Allidière, N. Y otros, Bs. As., 2º edic.)

 4. ANGEL, C. (1993). Psicologia Evolutiva. Barcelona: Eumo

 5. BERGER, K.S. I THOMPSON, R.A. (1997).Psicologia del desarrollo: infancia y adolescencia. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

 6. BERMEJO, V. (1994). Desarrollo Cognitivo. Madrid: Síntesis

 7. BERMUDEZ, M.J. (1994). Psicologia de la Personalidad. Madrid: UNED.

 8. BERK, L.E. (1999).Desarrollo del niño y del adolescente. Madrid: M. Prentice-Hall Iberia.

 9. BLOS, P. (1993). Los comienzos de la adolescencia. Buenos Aires: Amorrortu.

 10. BRADLEY, B.S. (1992). Concepciones de la infancia. Madrid: Alianza Editorial

 11. BRUNER, J.; HASTE, H. (1990). La elaboración del sentido. La construcción del mundo por el niño. Barna: Paidós

 12. CASE, R. (1992). El desarrollo intelectual: del nacimiento a la edad madura. Barna: Paidós.

 13. COLEMAN, J.C. (1994). Psicologia de la adolescencia. Madrid: Morata.

 14. COBO, Carlos (1992). La depresión infantil. Madrid: Edic. Temas de Hoy

 15. CORONAS, R. I CUCALA, E. (1996). Psicologia Evolutiva i de la Educación. Barcelona: EUB.

 16. DEVAL, J. (1999).El desarrollo humano. Madrid: Siglo XXI, 4a edición.

 17. EYSENCK, H.J. i EYSENCK, M.W (1985). Personality and individual differences. A natural science approach. NewYork & London: Plenum Press.

 18. GARCÍA, F. (1994). Fundamentos de psicologia evolutiva. Madrid: Editex

 19. GARCÍA MADRUGA, J.A. i PARDO DE LEÓN, P. (Eds) (1997). Psicología evolutiva. Madrid: UNED.

 20. HERBERT, M. (1992). Psicologia del Trabajo Social. Madrid: Pirámide.

 21. JUNQUÉ, C. (1994). Envejecimiento y demencias. Barcelona: Martínez Roca.

 22. MARTÍ SALA, E. (1991). Psicologia evolutiva. Teorías y ámbitos de investigación. Barcelona: Anthropos.

 23. MONEDERO, C. (1990). Estudios de psicopatología evolutiva. Madrid: Biblioteca Nueva.

 24. MUSSEN, P. i altres (1982). Desarrollo de la personalidad en el niño. M?xic:Trillas.

 25. MYERS, D.G. (1997). Psicologia. Editorial Médica Panamericana.

 26. OSTERRIETH, P. (1993). Psicologia infantil. Madrid: Morata.

 27. PALACIOS, J., MARCHESI, A. I COLL, C. (1999). Desarrollo psicológico y educación. Tomo I. Psicologia Evolutiva. Madrid: Alianza, Edición renovada.

 28. PAPALIA, D.E. (1992). Psicologia del desarrollo de la infancia a la adolescencia. Santa Fe de Bogotá: McGraw-Hill.

 29. PIAGET, J. (1993). La representación del mundo en el niño. Madrid: Morata.

 30. SECADAS, F. (1992). Procesos evolutivos y escala observacional del desarrollo del nacimiento y la adolescencia. Madrid: TEA.

 31. SILVESTRE, N. y SOLÉ, M.R. (1996). Psicologia evolutiva. Adolescencia, edad adulta i vejez. Barcelona: CEAC.

 32. TRIADÓ, C.(1993). Psicologia Evolutiva. Univ. De Barcelona: Eumo Editorial.

 33. VEGA, J.L. Y BUENO, B.(1996). Desarrollo adulto y envejecimiento. Madrid: Síntesis.

Mètodes d'ensenyament: Classe teòrica i pràctica

Tipus d'avaluació: Presentació del treball pràctic(30%) i examen tipus test(70%).

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 4,5 cr.