ENSENYAMENT TREBALL SOCIAL

CURS 2002 - 03

TÍTOL DE L'ASSIGNATURA

Codi de l'assignatura: 15051005

Nom de lassignatura: PSICOLOGIA BÀSICA

Professor: Xavier Moriones i Pellisa

Període lectiu: 1er quadrimestre 2002-2003

Nivell: 1er. curs.

Tipus: Troncal

Programa:

Temari: 1.- Conceptes generals.

1.1.- La psicologia com l'estudi del comportament humà

1.2.- Què és una conducta?

1.3.- El binomi herència-aprenentatge

1.4 - Els conceptes innat i adquirit

1.5.- La filogènesi i l'ontogènesi

1.6.- Adaptació, organisme i ambient

2.- Desenvolupament i aprenentatge.

2.1.- Patrons de comportament innats: els reflexes, els instints, l'empremta i la conducta d'afecciò.

2.2.- Aprenentatge responent. Conductes elementals.

Condicionament clàsic.

2.3.-Aprenentage operant. Els reforçadors. Generalització i discriminació. Extinció de la resposta.

2.4.- Aprenentatge cognitiu. Les habilitats cognitives. Els estils cognitius.

2.5.- Aprenentage social. La imitació. Les indentificacions, identitat i diferenciació.

3.- Elements de psicologia bàsica

3.1.- L'homeostasi: El binomi equilibri-desequilibri de l'organisme.

3.2.- La percepció: sensació i percepció,diferències.El processament de la informació.

3.3.-El llenguatge: suport biològic i naturalesa del llenguatge.Medi ambient i llenguatge. Funcions del llenguatge i simbolisme.

3.4.-La intel.ligència: Naturalesa i suport biològic. Desenvolupament de la intel.ligència.

3.5- La motivació: Concepte. Naturalesa de la motivació. Motius

fisiològics . Motius cognitius i socials.

3.6.- La frustració: Concepte i origen. Reaccions a la frustració.

Frustració i agresivitat. Mecanismes defensius

3.7.- El conflicte: Definició. Naturalesa del conflicte. Tipus de conflicte. Resolució del conflicte.

3.8- L'emoció: Concepte i naturalesa. Origen, l'innat i l'adquirit Emocions bàsiques. Estudis sobre la por. La por normal i la seva funció defensiva. La por patològica i les perturbacions psíquiques

L'expresió clínica de la por: l'ansietat. Emoció, estrès i afrontament.

3.9.- La personalitat. Definicions i teories. Determinants i desenvolupament de la personalitat

Objectius: Assimilar la informació psicològica bàsica que permeti comprendre les tendències generals del comportament humà i els mecanismes que el condicionen.

Bibliografia:

Alvaro, Torregrosa, Garrido-Luque. (Eds.) (1992). Influencias sociales y psicológicas en la salud mental. Madrid. Siglo Ventiuno.

Fierro, A. 1996). Manual de psicología de la Personalidad. Barcelona. Paidos.

Puente, A. (Ed.), (1993). Manual de psicología básica. Madrid. Eudema.

Myers, D. (1995). Psicología. Madrid. Panamericana.

Mètodes d'ensenyament: Classes magistrals .

Tipus d'avaluació: Examen escrit , tipus test, del temari teòric al final del quadrimestre. Incidència percentual sobre la nota final: 70%l

Realització de les pràctiques corresponents: incidència percentual sobre la nota final: 30%

Per aprovar l'assignatura cal superar la teoria i les pràctiques

Lengua en què simparteix lassignatura: català.

Nombre de crèdits ECTS: 4,5