ENSENYAMENT TREBALL SOCIAL

CURS 2002 - 03

Estadística aplicada a les ciències socials

Codi de l'assignatura: 15051003

Nom de l'assignatura: Mètodes i Tècniques d'Investigació Social

Professor: Urbano Lorenzo Seva

Període lectiu: Quadrimestral - Curs 2002-03

Nivell: 1er cicle - 1er curs

Tipus: Obligatòria

Programa:

1.Mètodes d'investigació social

1.1. El mètode científic

1.2. Classificació de mètodes

2. Comparació de k mitjanes aritmètiques independents

2.1. Descomposició de la variança

2.2. Anàlisi de la variança

3. Estadístics descriptius bivariats

3.1. Covariança

3.2. Coeficient de correlació de Pearson

3.3. Altres coeficients de correlació en funció de la mètrica

3.7. Coeficients de correlació ordinals

3.8. Relació entre variables amb escala nominal

4. Tècniques de mostreig en poblacions finites

4.1. Definició de conceptes

4.2. Tècniques de mostreig no aleatori

4.3. Tècniques de mostreig aleatori

4.4. Tamany de la mostra

Objectius:

L'assignatura és un introducció al mètode científic i la metodologia de recerca en ciències socials. L'objectiu principal és dotar l'alumne d'eines per resoldre les situacions més simples, però habituals d'investigació social. Per altra banda, es planteja a l'alumne l'anàlisi de dades de casos reals, analitzant les dades amb el programa estadístic SPSS. Es posa especial èmfasi en la interpretació d'outputs obtinguts amb programes informàtics.

Bibliografia:

Amón, J. (1990) "Estadística para psicólogos". Madrid Pirámide (2 volúmenes)

Camacho, J. (1998) Estadística con SPSS para Windows. Madrid. RAMA.

Lohr, S. (2000) "Muestreo: diseño y análisis". International Thomson Ed., México

Manual del programa SPSS: http://psico.fcep.urv.es/spss

Ritchey, F.J. (2002) "Estadística para las ciencias sociales: el potencial de la imaginación estadística". México. McGraw Hill.

Salkind, N.J. (1998) "Métodos de Investigación". Prentice Hall, México

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica i pràctica a l'aula d'informàtica

Tipus d'avaluació: Examen de resposta múltiple i examen de problemes. La nota final serà el promig dels dos exàmens. Per fer el promig, tots dos exàmens han d'estar aprovats.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Número de crèdits ECTS: 3 crèdits teòrics i 1.5 pràctics.