ENSENYAMENT DE RELACIONS LABORALS

CURS 2002 - 03

Codi assignatura: 15031011

Assignatura: DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PERSONAL I

Professor: Ferran Farré Padreny

Periode lectiu: (Tutoria)

Nivell:

Curs académic: 2002-03

Tipus: troncal

Programa: 

Bloc 1 : Introducció a la Psicologia  de la Direcció i Gestió de Recursos Humans.

    Teories gerencials i les diferents estratègies de gestió de personal.
    Importància del factor humà per la Gestió de Recursos Humans.
    Els estils de Direcció i Gestió de Recursos Humans.
    La cultura i les polítiques a l'organització.

Bloc 2 : La psicologia a l'àmbit del procés d'inserció al lloc de treball.

    La descripció operativa dels llocs de treball: metodologia i continguts.
    Eines d'anàlisi, descripció  i avaluació  (ADA) de llocs de treball.
    Perfil i funcions del rol l'analista de llocs.
    Sistemes de valoració dels llocs de treball.
    El valor de l'ADA com a eina per la selecció i formació.
    El procés de reclutament i selecció de personal.
    Consideracions ètiques a tots els processos d'inserció.

Bloc 3 : La psicologia a l'àmbit del manteniment al lloc de treball.

    La política de la formació o d'entrenament de personal.
    L'avaluació i valoració dels rendiments laborals.
    La significació psicològica de la remuneració i polítiques alternatives.

Bloc 4: La psicologia a l'àmbit de la millora de la Qualitat de Vida Laboral (Q.V.L.).

    El concepte qualitat de vida i les repercussions dins el treball.                
    Psicopatologies Laborals.
    Risc i seguretat al lloc.
    Estrès laboral.
    La configuració de grups de treball i grups de millora.

Bloc 5:  La psicologia a l'àmbit del conflicte i la negociació.

    Models d'estudi del conflicte i negociació a l'organització.
    Recerca aplicada a l'estudi del conflicte i la negociació.
    Eines d'intervenció en la millora de les estratègies de negociació.

Bloc 6: Casos pràctics de psicologia de la direcció i gestió de R.R.H.H.

Objectius:

Es pretén que l'alumne conegui les aplicacions de la psicología del treball i les organitzacions al context de la direcció i gestió de personal. Els continguts de l'assignatura s'estructuren en dos blocs un de teóric (amb 14 temes) i un bloc pràctic. Les classes pràctiques es centraràn en l'análisi de casos concrets per tractar de que l'alumne integri els continguts teórics amb la praxis.

Bibliografia


- Byars, Ll  i Rue, L. (1997) Gestión de Recursos Humanos. Madrid: McGraw-Hill

- Huse, E.F. (1979) El comportamiento humano en la organización. Bilbao: Deusto
   
- Schultz, D.P. (1986) Psicología Industrial. Madrid: Mc-Graw Hill.

- Munduate, L. (1995) El conflicto y la negociación. Madrid: Eudema.

- Peiró, J.M. (1994) El estrès laboral. Madrid: Eudema.

Mètodes d'ensenyament: 


Classes, Pràctiques i Seminaris:

L'assignatura és realitzarà seguint la proporció fixada de les 3 classes setmanals d'una hora de durada: 2 seran sessions teòriques i 1 de practicum.

Les classes teòriques aportaran els principals aspectes que figuren al programa.  Es demanarà la lectura prèvia del material del tema que correspongui tractar a la sessió. Aquest material és facilitarà prèviament per mitjà dels llibres manuals o articles recomanats.

Les classes practiques és fonamentaran en exemples dels continguts bàsics abordats a les classes teòriques: repliques de treballs de recerca, anàlisi d'enquestes, o bé el comentari d'articles d'estudis bàsics.

Tipus d'avaluació:

Avaluació global de curs:

Per superar l'assignatura caldrà:

l.- Superar l'examen teòric amb la qualificació mínima de 3,5 (sobre 7 punts).
Els exàmens teòrics constaran, a totes les dues convocatòries entre 40 i 70 preguntes del tipus "test" amb quatre opcions de resposta i 10 preguntes de resposta oberta. El temps límit per realitzar-lo serà de 90 minuts (aprox.).

    S'aplicarà el quocient de correcció de la puntuació del test. Aquest serà el que s'expressa a la fórmula següent:

Puntuació de test = encerts - (errors / (n - 1)

n = nombre d'opcions


La NO superació de l'examen teòric implica la no superació del global de l'assignatura, malgrat el pràctic tingui la qualificació d'apte.

L'examen teòric es farà al mes de FEBRER i amb una segona convocatòria de recuperació per fer-se al mes de SETEMBRE (segons les dates de la guia de l'estudiant 1999-2000).

2.- Assistir i realitzar els treballs de les classes pràctiques amb la qualificació mínima de 1,5 (sobre 3 punts).

     Presentació dels diversos informes de les pràctiques.  La presentació d'aquestos informes de practiques són obligatoris i imprescindibles per superar l'assignatura.

Tots els materials de pràctiques entregats per l'alumne al professor per l'avaluació, no seran retornats als alumnes tal com marca la normativa de la URV.

    * La qualificació obtinguda per un alumne a les pràctiques de l'assignatura durant un curs NO es reservarà  pel curs vinent (en el cas de que no superi l'assignatura).

3.- En el cas de no entregar la totalitat dels treballs pràctics, o bé, en el cas de treure una qualificació de NO APTE, els alumnes hauran de superar amb la qualificació d'APTE un EXAMEN pràctic que es realitzarà a les convocatòries de JUNY i/o SETEMBRE.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català.

Núm. de crèdits ECTS: 3