ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11161010

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT

Professor: MARIA ELENA MUNUERA HERRAIZ

Període lectiu: Primer quadrimestre

Nivell: Primer curs

Tipus: Troncal

Programa:

1.- Concepte i objecte de la Psicologia del desenvolupament
2.- Visió històrica de la Psicologia del desenvolupament humà
3.- Naturalesa dels processos evolutius
4.- Factors causals del desenvolupament humà
5.- Noves perspectives a l'estudi del desenvolupament humà
6.- Mètodes i dissenys d'investigació
7.- Teories actuals en la interpretació del desenvolupament cognitiu, sociafectiu i psicomotor
8.- Desenvolupament prenatal i naixement: etapes, factors nocius i protectors
9.- Capacitats del nadó i conducta

Objectius:

  1. Assimilar els processos implicats en el desenvolupament.
  2. Assimilar i contrastar les diferents teories que sustenten l'explicació del desenvolupament
  3. Saber aplicar els mètodes propis de la psicologia del desenvolupament a situacions reals o simulades.

Bibliografia:

ANGUERA, MªT.(1991) Metodología observacional en la investigación psicológica. Vol 1. Fundamentación. Barcelona :P.P.U.

BARAJAS, C.(1997) Perspectivas sobre el desarrollo psicológico. Teorías y prácticas. Madrid :Pirámide.

LEFRANCOIS ; G.R.(2001) El ciclo de la vida. Madrid : Paraninfo.

PEREZ, M.(1995) Nuevas perspectivas en psicología del desarrollo. Madrid :Alianza.

SHAFFER, D. (2000) Psicología del desarrollo. Infancia y Adolescencia. Madrid : Paraninfo.

Mètodes d'ensenyament:

A les classes teòriques explicacions per part del professor amb la complementació de la lectura i comentari d'articles per part dels alumnes. També la visualització i comentari de vídeos que recolcin i ampliin els continguts teòrics.
A les classes pràctiques, els alumnes hauran de posar en pràctica en situacions reals o simulades dels continguts adquirits a les classes teòriques.

Tipus d'avaluació:

Un examen teòric amb un valor del 75% de la nota global i un treball pràctic amb un valor del 25% de la nota global.

S'han d'aprovar totes dues parts per a fer el promig.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Número de crèdits ECTS: 9 (6 teòrics + 3 pràctics)