ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11161006

Nom de l'assignatura: MOTIVACIÓ I EMOCIÓ

Professor/a: Pilar Ferré Romeu

Període lectiu: Segon quadrimestre

Nivell: Primer curs

Tipus: Troncal

Programa:

Tema 1- Introducció a l'estudi de la motivació i l'emoció: Definicions de motivació i d'emoció. Antecedents històrics de l'estudi de la motivació i l'emoció. Orientacions teòriques en l'estudi de la motivació i l'emoció. Components de la motivació i l'emoció. Funcions de la motivació i de l'emoció. Formes d'avaluar la motivació i l'emoció.

Tema 2- L'enfoc fisiològic en l'estudi de la motivació i l'emoció: Teories instintivistes de la motivació. Concepte i mesura d'activació. Teories de la motivació basades en l'activació fisiològica. Teories de Lindsley, Duffy, Eysenck y Gray. Teories de la motivació basades en els mecanismes fisiològics de regulació. Els motius primaris. Teories evolucionistes de l'emoció. Teories d'Izard, de Tomkins, de Plutchik i d'Ekman. Teories fisiològiques i psicofisiològiques de l'emoció. Teoria de James-Lange, de Cannon-Bard, de Papez i MacLean. Teories interactives de l'emoció. Teoria de Schachter i Singer i de Mandler.

Tema 3.- L'enfoc conductual en l'estudi de la motivació i l'emoció: Les teories de la motivació basades en l'impuls. Teoria de Hull. Les teories basades en l'aprenentatge i en l'incentiu. Conceptes de reforçament positiu, negatiu, càstig i omissió. Motivació intrínseca i extrínseca. Les teories de l'emoció basades en l'aprenentatge. Els mecanismes d'adquisició de la por. La teoria dels dos factors de Mowrer. El concepte de preparació i l'adquisició de les fòbies.

Tema 4.- L'enfoc cognitiu i social en l'estudi de la motivació i l'emoció: Els treballs pioners de Tolman i Lewin. El paper en la motivació de les expectatives, atribucions i autoconcepte. La jerarquia de necessitats bàsiques de Maslow. Els motius de logro, afiliació i poder. L'enfoc cognitiu de l'emoció. Teoria d'Arnold. Teoria de Lazarus.

Tema 5.- Tipus d'emocions: Emocions fonamentals. L'alegria. La tristesa. El fàstig. La sorpresa. L'amor i el carinyo. La ràbia i l'enfado. La por i l'ansietat. El model de LeDoux. Emocions no fonamentals. La vergonya. La culpa. Els gelos. L'enveja.

Tema 6.-Relació de la motivació i l'emoció amb altres processos psicològics: La relació entre motivació i emoció. Relació entre motivació i emoció i aprenentatge i memòria. La intel.ligència emocional. La relació entre processos cognitius i afectius. Controvèrsia Lazarus-Zajonc.

Objectius:

  • -Introduir a l'alumne en l'estudi de la motivació i l'emoció, entesos com a processos psicològics bàsics.
  • -Intentar delimitar els conceptes de motivació i emoció i clarificar els termes relacionats amb aquests processos.
  • -Donar a conèixer a l'alumne els diferents enfocs psicològics des dels que s'han estudiat la motivació i l'emoció.
  • -Mostrar-li els principals models teòrics que han intentat explicar la motivació i l'emoció, des dels punt de vista evolucionista, fisiològic, conductual i cognitiu.
  • - Donar a conèixer a l'alumne els procediments i tècniques existents per estudiar i medir la motivació i l'emoció.
  • - Mostrar a l'alumne les emocions que es consideren bàsiques i exposar-li amb detall els coneixements existents sobre cadascuna d'elles.
  • - Tractar les relacions existents entre la motivació i l'emoció, i entre aquestes i altres processos psicològics bàsics.

Bibliografia:

DeCatanzo, D.A. (2001). Motivación y emoción. México: Prentice Hall.

Fernández-Abascal, E.G. (1995). Manual de Motivación y Emoción. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.

Garrido, I. (1996). Psicología de la Motivación. Madrid: Síntesis.

Reeve, J.M. (1999). Motivación y Emoción. Madrid: McGraw-Hill.

Rosselló, J. (1996). Psicología del sentimiento: motivación y emoción. Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears.

 

Pràctiques:

Lliçó magistral i classes pràctiques en les que s'exemplificaran els conceptes explicats a les classes teòriques i es reproduiran alguns experiments clàssics.

Mètodes d'ensenyament: Classes teòriques i pràctiques presencials.

Tipus d'avaluació: Examen objectiu i preguntes curtes. Examen de caràcter teòric-pràctic. L'assistència i realització de les pràctiques és un requisit indispensable per a superar l'assignatura.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català.

Núm. de crèdits ECTS: 6