ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2002 - 03

Codi de l'assignatura: 11111103

Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ INFANTIL

Professor/a: Emília Molas Ramos

Període lectiu: Segon Quadrimestre

Nivell: Ensenyament de Mestres. Tercer d'Educació Infantil.

Tipus: Obligatòria.

Programa:

BLOC 1: L'escolarització dels petits. Desenvolupament i aprenentatge en l'etapa d'educació infantil

 1. Les pràctiques educatives escolars i el desenvolupament personal

 2. Caracterització de les pràctiques educatives escolars a la llar d'infants i al parvulari.

 3. Les pràctiques educatives escolars i la seva relació amb les pràctiques familiars

 4. Escola i medis de comunicació.

 5. Desenvolupament i aprenentatge a l'etapa 0-6

BLOC 2: Ensenyament i aprenentatge dels continguts.. Elaboració i desenvolupament del currículum en l'etapa d'educació Infantil

 1. Les àrees del currículum : objectius, continguts, orientacions didàctiques i per l'avaluació.

 2. El treball conjunt de l'equip docent.

 3. La planificació i programació.

BLOC 3: Estratègies organitzatives i metodològiques en l'educació infantil.

 1. Organització del centre.

 2. Organització de l'espai i el temps

 3. Els materials

 4. Diversitat de metodologies de treball: treball per projectes, incorporació de les TIC,etc.

BLOC 4: L'atenció a la diversitat en l'educació infantil.

 1. Concepte de diversitat i de necessitats educatives especials.

 2. Funcions , estratègies i instruments d'avaluació.

 3. Principals alteracions en el desenvolupament i la personalitat.

 4. Créixer i madurar en condicions de dificultats socials.

Per cada un dels blocs s'orientarà la seva corresponent bibliografia

Objectius:

 1. Disposar d'elements i criteris que permetin de valorar les aportacions de la psicologia de l'educació a la teoria i a la pràctica educativa en l'educació infantil.

 2. Facilitar la integració dels continguts desenvolupats al llarg dels cursos de formació en l'Ensenyament de Mestres i l'anàlisi de les pràctiques educatives observades i experimentades en el Practicum II.

 3. Familiaritzar-se amb les concepcions més recents sobre el desenvolupament psicològic propi de l'etapa zero-sis, sobre tot emfasitzant la dependència del desenvolupament respecte de les influències educatives.

 4. Identificar les característiques més rellevants de les pràctiques educatives escolars i valorar el seu paper com a contextos de desenvolupament.

 5. Identificar les característiques específiques de l'etapa d'educació infantil i analitzar unes determinades realitats escolars i les seves pràctiques a l'aula.

 6. Conèixer i argumentar les implicacions de la concepció constructivista de l'ensenyament i de l'aprenentatge en relació a la caracterització, naturalesa i funcions del currículum escolar així com en els criteris generals de l'actuació educativa a l'escola infantil.

 7. Analitzar i assegurar un domini expert del currículum: comprendre els objectius generals de l'etapa, analitzar el sentit educatiu que prenen les àrees curriculars i aprofundir en el lligam entre l'aprenentatge dels continguts escolars i el desenvolupament de capacitats.

 8. Perfeccionar i adquirir procediments i pautes d'actuació per a intervenir adequadament sobre el procés d'aprenentatge i desenvolupament del nen petit

 9. Perfeccionar i adquirir tècniques personals de treball individual i col·lectiu : lectura activa, recerca d'informació, treball en equip, aplicació del coneixement teòric, etc. que facilitin i promoguin l'intercanvi i la reflexió professional.

 10. Perfeccionar les pròpies actituds i valors a partir dels coneixements sobre la psicologia infantil per desenvolupar la futura tasca de mestres.

Bibliografia:

Mètodes d'ensenyament: La dinàmica de les sessions de classe s'adequarà a la variabilitat temàtica de l'assignatura. La metodologia es basarà en un enfocament pràctic i interactiu, recollint les aportacions dels alumnes i les alumnes, els quals hauran de dedicar un temps setmanal a aquesta assignatura. Per cada una de les unitats hi ha programades:

 • Teoria: Apunts bàsics

Pràctica: Resoldre activitats, recerca, preparació prèvia de lectures, anàlisi de casos, exercicis en grups, maneig i domini del currículum, activitats pràctiques i d'observació a l'escola, etc.

Tipus d'avaluació: Els alumnes i les alumnes hauran de demostrar de forma objectiva i continuada que van assolint els objectius i que dominen els continguts corresponents. Els procediments utilitzats en l'avaluació continuada que permeten als alumnes superar òptimament l'assignatura seran variats:

 • Es valorarà la presentació del dossier del curs que inclourà els temes de treball de classe , els exercicis pràctics que es proposaran i la possible recerca i recopilació de material bibliogràfic complementaris als bàsics del curs. (1 punt)

 • Preparació i elaboració d'una activitat/ treball pràctic per cada bloc de l'assignatura que es podrà realitzar en grup reduït.

  • Bloc 1: Interrelació entre les pràctiques educatives escolars i les familiars. (0'5 punt)

  • Bloc 2 : La planificació i programació. (1 punt)

  • Bloc 3 : Estratègies organitzatives en l'educació infantil. (1 punt)

  • Bloc 4 : Funcions , estratègies i instruments d'avaluació. (0'5 punt)

 • En finalitzar el quadrimestre es realitzarà una prova escrita (6 punts)

Llengua en què s'imparteix el curs: català

Núm. de crèdits ECTS: 4'5