ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2002 - 03

Codi de l'assignatura: 11111102

Nom de l'assignatura: DESENVOLUPAMENT FISIOLÒGIC DEL NEN

Professor/a: Dr. Jordi Miró i Martínez

Període lectiu: Segon quadrimestre

Nivell: Primer curs

Tipus:Obligatòria

Programa:

Tema 1.Què és el desenvolupament (fisiològic) i per què hauríem d'estudiar-lo?

Tema 1. Què és el desenvolupament (fisiològic) i per què hauríem d'estudiar-lo?

Tema 2. Factors genètics: Aspectes generals i conseqüències pràctiques

Tema 3. Desenvolupament prenatal

Tema 4. Naixement i creixement somàtic

Tema 5. Coordinació nerviosa

Tema 6. Coordinació hormonal

Tema 7. Alimentació i nutrició

Tema 8. L'Aparell locomotor

Tema 9. Prevenció de riscs

Tema 10. Educació per a la salut a l'escola

Tema 11. Primers auxilis: aspectes generals

Objectius:

Per una banda, es tracta d'arribar a conèixer i entendre els efectes del desenvolupament fisiològic en el comportament del nen. Per altra, assolir els coneixements mínims relacionats amb el creixement i cura del cos: higiene i salut, la regulació dels ritmes corporals, el desenvolupament neurològic, perceptiu i motriu, entre d'altres. També es tracten les necessitats bàsiques: alimentació, protecció i seguretat, i l'atenció a l'infant.

Bibliografia:

Behrman, R.E. i Vaughan, V.C. (Eds.) (1991). Nelson: Tratado de Pediatría (13a. edició). Nova York: McGraw-Hill.

Papalia, D.E. i Wendkos-Olds, S. (1992/1992). Desarrollo humano (4a. edició). Colombia: McGraw-Hill.

Vasta, R., Haith, M.M. i Miller, S.A. (1992/1996). Psicología infantil. Barcelona: Ariel.

Mètodes d'ensenyament: Classes teòriques i pràctiques

Tipus d'avaluació: Examen escrit

Llengua en què s'imparteix el curs: Català / Castellà

Núm. de crèdits ECTS: 4,5 cr.