ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2002 - 03

Codi de l'assignatura: 11091021

Nom de l'assignatura: Alteracions en l'aprenentatge de la lectura i de l'escriptura.

Professor/a: Emília Molas Ramos

Període lectiu: Segon Quadrimestre

Nivell: Ensenyament de Mestres. Primer curs d'Educació Especial.

Tipus: Obligatòria

Programa:

BLOC 1: Enfocament funcional i comunicatiu de l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura. Alternatives actuals en l'enfocament de les dificultats d'aprenentatge de la llengua escrita. Característiques definitòries dels models interactius i psicolingüístics. Factors del subjecte i del text. Les estratègies. Suggeriments per a la innovació.

BLOC 2: Els processos psicològics implicats en l'aprenentatge de la lectura. El reconeixement de les paraules i la comprensió lectora.

BLOC 3: Identificació i interpretació de les principals alteracions en l'aprenentatge de la lectura. Les necessitats educatives especials més freqüents associades a aquest aprenentatge.

BLOC 4: Els processos psicològics implicats en l'aprenentatge de l'escriptura. La construcció del sistema alfabètic. La composició escrita. Identificació i interpretació de les principals alteracions en l'aprenentatge de l'escriptura.

BLOC 5: Les pràctiques educatives de l'ensenyament i aprenentatge de la lectura i l'escriptura i els enfocaments entorn de les alteracions de la llengua escrita. Estratègies d'intervenció a l'aula.

BLOC 6: El tractament de la lectura i l'escriptura en el Currículum de l'Educació Infantil i de l'Educació Primària.

Per cada un dels blocs s'orientarà la seva corresponent bibliografia

Objectius:

1. Construir amb fonament un model interpretatiu dels processos psicològics implicats en els aprenentatges de la llengua escrita.

2. Conèixer d'una manera ordenada i aprofundida la naturalesa de les principals alteracions de la lectura i escriptura que es presenten a l'escola, les causes que les originen i la seva interpretació

3. Conèixer i analitzar els objectius i continguts comuns del currículum escolar relacionats amb l'aprenentatge de la llengua escrita. Mostrar-se hàbil en l'anàlisi de les propostes de l'actual Currículum d'Educació Infantil i Primària.

4. Analitzar recursos i estratègies que afavoreixin l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura.

5. Valorar i reflexionar sobre les pràctiques educatives de l'ensenyament i aprenentatge de la lectura i l'escriptura.

6. Adquirir o perfeccionar procediments per a la detecció i interpretació d'alteracions, així com per a la recollida, anàlisi i valoració de mostres d'activitats escolars a propòsit de la lectura i l'escriptura.

7. Analitzar els punts bàsics que fonamenten l'enfocament tradicional d'intervenció en les alteracions de l'aprenentatge de la llengua escrita.

8. Promoure i incentivar l'actitud participativa, perfeccionant les tècniques personals de treball individual i col·lectiu i, ajudar a construir la pròpia imatge de mestres especialistes en la interpretació dels èxits i dificultats en lectura i escriptura.

Bibliografia:

Mètodes d'ensenyament:

La dinàmica de les sessions de classe s'adequarà a la variabilitat temàtica de l'assignatura. La metodologia es basarà en un enfocament pràctic i interactiu, recollint les aportacions dels alumnes i les alumnes, els quals hauran de dedicar un temps setmanal a aquesta assignatura. Per cada una de les unitats hi ha programades:

Tipus d'avaluació:

La dinàmica de les sessions de classe s'adequarà a la variabilitat temàtica de l'assignatura. La metodologia es basarà en un enfocament pràctic i interactiu, recollint les aportacions dels alumnes i les alumnes, els quals hauran de dedicar un temps setmanal a aquesta assignatura. Per cada una de les unitats hi ha programades:

  • Teoria: Apunts bàsics

  • Pràctica: Resoldre activitats, recerca, preparació prèvia de lectures, anàlisi de casos, exercicis en grups, maneig i domini del currículum, activitats pràctiques i d'observació a l'escola,,etc.

  • dossier personal de l'alumne (1 punt)

  • treball de camp a l'escola (2 punts)

  • activitat del currículum (0'5 punt)

  • preparació d'activitats i participació en el curs (0'5 punt),

  • superació de proves escrites (6 punts)

Llengua en què s'imparteix el curs: Català

Núm. de crèdits ECTS: 4'5