ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2002 - 03

Codi de l'assignatura: 11091018

Nom de l'assignatura: DEFICIÈNCIA MENTAL I DESENVOLUPAMENT PSICOLÒGIC

Professor/a: Montserrat Moya

Període lectiu: primer quatrimestre

Nivell: 1r Magisteri

Tipus: Obligatòria

Programa:

  1. Introducció i conceptes previs

  1. Concepte i definició de Deficiència Mental

  2. Evolució històrica

  3. Classificacions

  4. Conseqüències pedagògiques

  1. Aspectes evolutius de les persones amb Deficiència Mental

2.1. Desenvolupament motor

2.2. Desenvolupament cognitiu

2.3. Desenvolupament de les habilitats socials i del comportament adaptatiu

2.4. Desenvolupament psicològic i emocional

Objectius:

  1. Proporcionar continguts fonamentals que permetin a l'alumne/a un coneixement de les característiques evolutives dels nens amb deficiència mental.

  2. Conèixer les característiques i problemàtiques socio-educatives de les persones amb def. mental.

  3. Conèixer les principals implicacions del retard mental per al desenvolupament psicològic de la persona.

  4. Adquirir coneixements teòric-pràctics, de caràcter didàctic, per utilitzar-los en situacions reals.

Bibliografia:

Cunningham, C. (1990). El Síndrome de Down: Una introducción para padres. Barcelona: Paidós.

Gerrero, J.F. (1995). Nuevas perspectivas en la educación e integración de los niños con Síndrome de Down. Barcelona: Paidós.

Giné, C. (1997) El retard mental. En C. Giné (Ed.). Transtorns del desenvolupament i necessitats educatives especials. Barcelona: Ediuoc.

Hegarty, S.; Hodgson, A.; Clunies-Ross, L. (1988). Aprender juntos. La integración escolar. Madrid: Morata.

Palacios, A.; Marchesi, A. y Coll, C. (1990). Desarrollo psicológico y educación. Volumen III: Necesidades educativas especiales y aprendizaje escolar. Madrid: Alianza.

Cunningham, C. (1990). El Síndrome de Down : Una introducción para padres. Barcelona: Paidós.

Generalitat de Catalunya (1991). Síndrome de Down: què ens cal saber. Departament de Benestar Social.

Verdugo, M.A. (1995). Las personas con retraso mental. En M.A. Verdugo (1995). Personas con discapacidad : perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras. Madrid: Siglo XXI.

Verdugo, M.A. (1995). Evaluación y tratamiento en el retraso mental. En M.A. Verdugo (1995). Personas con discapacidad : perspectivas psicopedagógicas y rehabilitadoras. Madrid: Siglo XXI.

Guerrero, J.F. (1995). Nuevas perspectivas en la educación e integración de los niños con síndrome de Down. Barcelona: Paidós.

Heward, W. (1998). Niños excepcionales. Una introducción la educación especial. Madrid: Prentice-Hall (capítulo 4).

Mètodes d'ensenyament:

Classes teòriques i pràctiques.

Metodologia activa i participativa, en la qual les exposicions del professor/a s'alternaran amb expemples pràctics i en sessions de discussió/posta en comú sobre diferents aspectes en relació als temes proposats.

Tipus d'avaluació:

Presentació de treballs amb relació als continguts dels curs, amb exposició oral voluntària (30%).

Prova objectiva sobre els continguts del programa(70%).

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 4,5