ENSENYAMENT DE MESTRE

CURS 2002 - 03

Codi de l'assignatura: 11091002

Nom de l'assignatura: Psicologia Evolutiva (Mestre Especial - Infantil)

Professor/a: MĒ Elena Munuera Herraiz

Període lectiu: 1er quatrimestre

Nivell: 1er. curs

Tipus: Troncal

Programa:

BLOC 1: INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA EVOLUTIVA. DESENVOLUPAMENT PSICOLÒGIC I PROCESSOS EDUCATIUS

1.-Introducció a la Psicologia Evolutiva (objecte i àrees d'estudi de la Psicologia evolutiva. Visió històrica).

2.-Factors causals del desenvolupament humà.

3.-Desenvolupament i Educació.

BLOC 2: DESENVOLUPAMENT PSICOLÒGIC DE 0 A 12 ANYS

4.-Desenvolupament prenatal i del neonat.

5.-Primera infància: desenv. físic i psicomotor, cognitiu, llenguatge i procés de socialització.

6.-Preescolaritat: desenv. psicomotor, cognitiu, llenguatge i procés de socialització.

7.-Educació Primària: desenv. psicomotor, desenv. cognitiu, procés de socialització i tipificació sexual i de gènere.

8.-El dibuix i el joc.

Objectius:

*Conèixer els aspectes bàsics del desenvolupament entre els 0 i 12 anys.

*Afavorir una visió íntegra (globalitzadora) de l'ésser humà.

*Afavorir l'interès pel procés evolutiu del nen i la seva valoració en qualsevol moment i circumstància del seu desenvolupament.

*Identificar-se com a agent promotor del desenv. de l'alumne.

Bibliografia:

**BERK, L.(1999)Desarrollo del niño y del adolescente. Madrid:Prentice-Hall.

**BERMEJO, V.(1994) Desarrollo cognitivo. Madrid:Síntesis.

**DELVAL , J. (1994) El desarrollo humano. Madrid:Siglo XXI.

**STASSEN, K. & THOMPSON, R.(1997)Psicología del desarrollo: Infancia y Adolescencia. Madrid:Panamericana.

**TRIADÓ, C.(1992) Psicologia Evolutiva. Barcelona:P.P.U.

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica

Tipus d'avaluació: examen escrit (75%)i treball pràctic (25%). S'han d'aprovar les dues parts per a fer el promig.

Llengua en què s'imparteix el curs: castellà

Núm. de crèdits ECTS: 4'5