ENSENYAMENT D'EDUCACIÓ SOCIAL

CURS 2002 - 03

Facultat de Ciències Jurídiques

Codi de l'assignatura: 11081006
Nom de l'assignatura: PSICOLOGIA SOCIAL I DE LES ORGANITZACIONS
Professora: Mercè Chiapella i Micó
Període lectiu: curs 2002-2003
Nivell: Curs 1er
Tipus: troncal

Programa:

 1. INTRODUCCIÓ A LA PSICOLOGIA SOCIAL: EL COM I EL PERQUÈ DE LA PSICOLOGIA SOCIAL

  1.1.- LA DIMENSIÓ SOCIAL

  1.2.- BREU INTRODUCCIÓ A LA GENEALOGIA DE LA PSICOLOGIA SOCIAL

  1.3.- PER A QUE SERVEIX LA PSICOLOGIA SOCIAL I QUINA RELACIÓ HI TÉ AMB LA PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS

 2. EL TEMA DE LA IDENTITAT EN LA CONDUCTA SOCIAL HUMANA

  2.1.-LES PERSPECTIVES INDIVIDUALISTES DE LA IDENTITAT

  2.2.-LES PERSPECTIVES SOCIALS DE LA IDENTITAT

  2.3.-LES PERSPECTIVES PSICO-SOCIALS DE LA IDENTITAT.

 3. PSICOLOGIA SOCIAL DE LES ORGANITZACIONS

  3.1.-CONCEPTE D'ORGANITZACIÓ I DIVERSITAT DE FORMES ORGANITZATIVES EN LA SOCIETAT ACTUAL

  3.2.-LA CONDUCTA ORGANITZACIONAL. CAP A UNA ARTICULACIÓ DE LA CONDUCTA INDIVIDUAL I COL.LECTIVA A LES ORGANITZACIONS

  3.3.-PRINCIPALS COMPONENTS DELS SISTEMES ORGANITZATS I LES SEVES INTERDEPENDÈNCIES

  3.4.- PARADIGMA RACIONAL VERSUS PARADIGMA POLITIC I LES SEVES IMPLICACIONS PER LA INVESTIGACIÓ I INTERVENCIÓ ORGANITZACIONAL

Objectius:

 1. Integrar els continguts bàsics del programa

 2. Conèixer les principals corrents teòriques

 3. Aplicació i discusió constructiva dels diferents canvis en les principals corrents

Bibliografia:

 • Botella i Mas, Mercè i altres. (1996). Psicologia Social. Col.lecció: Manuals. EDIUOC. Barcelona.

 • Alvaro, José L., Torregrosa, J.R.(1996). Psicologia Social Aplicada. McGraw-Hill. Madrid

 • Morales, J.F. i d'altres. (1994). Psicologia social. McGraw-Hill. Madrid

 • Smith, Eliot R., Mackie, Diane M. (1990). Psicologia Social. Editorial Mèdica Panamericana. Madrid.

 • Clemente Díaz. M (1992). Psicologia social: Métodos i técnicas de investigación. Eudema. Madrid

 • Javaloy, F. i altres (2001). Comportamiento colectivo y movimientos sociales. Prentice Hall. Madrid

Mètodes d'ensenyament:

Tipus d'avaluació:

Examen escrit combinant temes teòrics i pràctics, mitjançant la prova objectiva tipus test.

La prova escrita comptarà el 60% de la nota i el dossier de pràctiques i la participació a classe, el 40% restant. Es farà promig d'ambdues a partir de l'aprovat de la teórica.

Llengua en la què s'imparteix l'assignatura: català

Núm. de crèdits ECTS: 3