ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11022254

Nom de l'assignatura: NEUROFISIOLOGIA COGNITIVA

Professor/a: Dra. M: Teresa Colomina Fosch

Període lectiu: -1r quadrimestre

Nivell: 3r curs

Tipus: Optativa

Programa:

TEMA1. INTRODUCCIÓ A LA NEUROFISIOLOGIA.

TEMA 2. MÈTODES D'ESTUDI EN NEUROFISIOLOGIA.

TEMA 3. EL CERVELL COM A SUBSTRAT NEURAL PEL PROCESSAMENT COGNITIU. DESENVOLUPAMENT.

TEMA 4. ATENCIÓ.

TEMA 5. PERCEPCIÓ I RECONEIXEMENT.

TEMA 6. MEMÒRIA I RECORD.

TEMA 7. SISTEMES DE COMUNICACIÓ. LLENGUATGE.

TEMA 8. EL LÒBUL FRONTAL.

TEMA 9. PÈRDUA I RECUPERACIÓ DE FUNCIONS.

Objectius:

Es pretén que l'estudiant conegui les bases fisiològiques i les estructures anatòmiques implicades en el processament de la informació, així com alguns mecanismes cel·lulars coneguts per aquells processos complexes. A més, es revisaran aquelles eines que s'han utilitzat o s'utilitzen en l'actualitat diferenciant la seva especificitat i sensibilitat i remarcant la seva contribució als coneixements actuals.

Bibliografia:

  • Psicofisiología fundamentos metodológicos.

L. Carretiè. Ed. Pirámide. (1995).

  • ** Neuropsicología.

C. Junqué, J. Barroso. Ed Sintesis Psicología. 1994.

  • Principios de Neurociencia

ER Kandel, JH Schwartz, T.M. Jessell. (2001). Ed: McGrawHill.

  • Psicofisiología.

J.M. Martínez Selva. Síntesis. (1995)

Mètodes d'ensenyament: classe teòrica i seminaris

Tipus d'avaluació: examen escrit (prova objectiva (60%)+ preguntes curtes(40%)) i treball pràctic (optatiu: pot suposar un increment de nota fins al 20%)

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6