ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11022245

Nom de l'assignatura: PSICOSOCIOLOGIA DE L'ADMINISTRACIÓ DE RECURSOS

Professor: Dr. Joan Boada i Grau.

Període lectiu: Segon Quadrimestre

Nivell: 3r curs

Tipus: Optativa

Programa:

1.-Gestió Integrada dels RR. HH.

2.-Descripció, Anàlisi i Valoració dels Llocs de Treball.

3.-Procés d'lncorporació.

4.-Habilitats i Rols directius.

5.-Avaluació de carreres i trajectòries.

6.-Conflicte, mediació i negociació.

7.-Anàlisi de decisions.

8.-Comportament grupal.

9.-Avaluació de rendiments.

10.-Auditories Organitzacionals.

11.-Problemàtica derivada de la gestió de RRHH.

12.-El Psicòleg i els Recursos Humans.

Objectius:

1.-Integrar els continguts bàsics del programa.

2.-Dominar alguns mètodes de recerca en I'àmbit esmentats.

3.-Aplicació pràctica i empírica dels coneixements adquirits facilitant la intervenció.

Bibliografia:

Boada, J. (2000) Psicología del Trabajo, Organizaciones y Recursos Humanos. Barcelona: PPU.

Boada, J. (Director) (2001) Capital Humano: 52 casos prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos organizacionales. Barcelona: Granica.

Gasalla, J. M. (1993) La Nueva Dirección de Personas. Madrid : Pirámide.

Huse, E. F. y Bowditch, J. L. (1988) El comportamiento humano en la organización. Bilbao: Deusto.

Munduate, L. y Martínez, J. M. (1994) Conflicto y negociación. Madrid: Eudema.

Peiró, J. M. (1992) Psicología de la Organización. Madrid: UNED.

Puchol, L. (1993) Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Madrid : ESIC.

Mètodes d'ensenyament: Classes teòriques, Lectura d'articles, Casos pràctics, Grups de treball.

Tipus d'avaluació: Continuada, Assistencial, Pràctiques, Treball empíric o de camp, Examen escrit.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català.

Número de crèdits ECTS: 3 crèdits (2 teòrics + 1 pràctic).