ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11022229

Codi de l'assignatura: 11022229

Nom de l'assignatura: INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN ELS TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT

Professor/a: M. Teresa Molas Capdevila

Període lectiu: 1er quadrimestre

Nivell: quart curs

Tipus: Optativa

Programa:

1. Intervenció educativa en els I.E.S.

- Què s'entén per intervenció educativa

- Àmbits i enfocs

- Professionals que intervenen en els centres de secundària

2. Paper i funcions del professor de Psicologia i Pedagogia dels centres escolars. Normatives i legislació.

3. Organigrama dels centres i lloc que ocupa el psicopedagog en el nou sistema educatiu

4. Intervenció educativa i diagnòstic psicopedagògic

- Marc teòric

- Diagnòstic psicopedagògic

- Elements del diagnòstic psicopedagògic

- Resposta educativa adequada en funció del trastorn que presenta l'alumne/a

5. Descripció de programes educatius

- Habilitats socials

  • Programes preventius per alumnes amb trastorns en el desenvolupament

6. Assessorament i orientació en el procés educatiu d'alumnes amb retard mental, discapacitat auditiva, visual i motriu, autisme i risc social

Objectius:

Marc teòric de la intervenció psicoeducativa del professor de psicologia i pedagogia als I.E.S.; conèixer normativa vigent funcions professor psicologia i pedagogia dels centres educatius; conèixer organigrama centres, estructura organitzativa i lloc del psicopedagog dins del sistema; realització del diagnòstic psicopedagògic; conèixer diferents programes per aplicar als I.E.S; conèixer les característiques evolutives i les necessitats de persones amb retard mental, discapacitat visual, auditiva i motriu, autisme i psicosi.


Bibliografia:

Bassedas E., Huguet T. i altres autors (1991). "Intervención educativa y diagnóstico psicopedagógico" Cuadernos de Pedagogía. Paidós.

Beltran J., Bermejo V., Prieto M.D., Vence D. (1993). "Intervención psicopedagógica" Psicología Pirámide.

Coll,C i altres "Actividad conjunta y habla:una aproximación al estudio de los mecanismos de influencia educativa"

Diversos autores(1991)."Las necesidades educativas especiales del niño con deficiencia auditiva y deficiencia motriz" centro nacional de Recursos para la Educación Especial.

Garanto,A (1990) " Trastornos de conducta en la infancia". Barcelona Ed PPU.

Guinea,C i altres. "L´ escola oberta al nen cec" (1984) Fundació la Caixa de Pensions.

Palacios, Marchesi, Coll." Desarrollo psicológico y Educación I,II" (1990) Barcelona. Alianza Editorial.


Mètodes d'ensenyament: classes pràctiques on s'aportarà l'experiència professional als I.E.S. que inicien reforma. La dinàmica de la classe serà en funció de la participació activa dels alumnes i dels exemples que es tractin a l'assignatura.


Tipus d'avaluació: participació a classe i rendiment en els exàmens (30% examens i 70% de la participació a classe (debats, dinàmiques, exercicis i activitats pràctiques).

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català

Núm. de crèdits ECTS: 6