ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11022225

Nom de l'assignatura: Psicologia de la Deficiència Mental I (PS)

Profesora: Ester Martínez Vera

Període lectiu: 1er Q.

Nivell: 3er curs

TIPUS: Optativa

PROGRAMA:

 1. LA COMPLEXITAT DE L'ESTAT DEFICITARI
 2. -Origen del concepte de retard

  -Teories contemporànies més predominants respecte a l'etiologia del retard intel·lectual

 3. FACTORS DETERMINANTS I PREDISPONENTS EN L'ESTIOLOGIA DEL RETARD MENTAL
 4. -Factors determinats

  -Factors predisponents

 5. INTERVENCIÓ

-Integració i participació social

.Problemàtica psicosocial: autoconcepte, família, grup social

.L'ocupació laboral

.Abast i límits

OBJECTIUS:

 1. Sensibilitzar als futurs professionals de l'existència d'un curs intel·lectual no normatiu que cal estudiar per si mateix per a conèixer-lo.
 2. Entendre la deficiència mental des d'una perspectiva constructivista i interactiva, entenent-la tal i com va esdevenint, considerant la incidència que el medi té en la seva construcció.
 3. Orientar sobre el tipus d'intervenció intel·lectual, personal, familiar, o social d'acord amb el marc teòric emprat.

BIBLIOGRAFIA

.Cambrodí, A. (1988) Psicología de la deficiencia mental. El proceso de deficienciación. Barcelona. Edciones La Caixa

.Feuerstein, R. (1980) Instrumental Enrichment Baltimore: University Park Press.

.Flórez J. y Troncoso M.J (1992) Síndrome de Down y educación Barcelona:Masson- Salvat

.Molina, S. (1994): Deficiencia mental: aspectos psicoevolutivos y educativos. Málaga: Aljibe

.Sastre S. y Pastor E. (1991) Vers una interpretació constructiu-contextualista: l'adult com a mediador. Revista de Psicología Universitas Tarraconensis XIII, 1, 125-134

MÈTODES D'ENSENYAMENT: Classe teòrica i pràctica

TIPUS D'AVALUACIÓ: Avaluació continuada assistencial, presentació d'un dossier d'apunts i pràctiques amb examen final oral.

LLENGUA EN QUE S'IMPARTEX EL CURS: Català

NÚM. DE CRÈDITS : 1+0'5= 1,5