ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Codi de l'assignatura: 11022209

Nom de l'assignatura: PSICOPATOLOGIA INFANTIL I JUVENIL

Professor/a: Jaume Descarrega Font / Oscar Asorey Martínez

Període lectiu: 1er quadrimestre

Nivell: Quart curs. Es convenient haver cursat l'assignatura Trastorns del desenvolupament

Tipus: Optativa

Programa:

  1. Trastorns de conducta

  2. Anorèxia i bulímia nervoses

  3. Trastorns d'ansietat i fobies

  4. Trastorns de l'humor

  5. La conducta suïcida

  6. Psicosi i esquizofrènia

  7. Trastorns de personalitat

  8. El nen en situacions de risc

Objectius: Proporcionar als alumnes els coneixements de la psicopatologia que es pot donar en nens i adolescents. S'aborden les manifestacions clíniques en una perspectiva evolutiva, les hipòtesis o factors etiopatogènics i l'avaluació per poder orientar un diagnòstic. Es pot entendre com una continuació de l'assignatura Trastorns del desenvolupament on es tracten aspectes generals i les alteracions més lligades al procés del desenvolupament.

Bibliografia:

Luciano M.C. Manual de Psicología Clínica. Infancia y adolescencia.

González R. (1998). Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Pirámide

Gutiérrez, J.R., Rey Sánchez, F. (2000). Planificación Terapéutica de los trastornos psiquíatricos del niño y del adolescente. Madrid: Sunthkline Beecham.

Parmelee D.X. (1998). Psiquiatría del niño y del adolescente. Madrid: Harcourt Brace.

Rodríguez Sacristán J. (1995). Psicopatología del niño y del adolescente (2 vol). Sevilla: Universidad de Sevilla.

Wicks-Nelson R, Israel Allen C. (1997). Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Prentice Hall.

Es recomanarà bibliografia específica per alguns temes.

Mètodes d'ensenyament: Crèdits teòrics: exposició contiguts teòrics i participació activa alumnat. Crèdits pràctics: classe tipus seminari amb exposició de casos clínics i vídeos.

Tipus d'avaluació: Examen escrit

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6