ENSENYAMENT DE PSICOLOGIA

CURS 2003 - 04

Programes

Codi de l'assignatura: 11022206

Nom de l'assignatura: Mètodes Informàtics en Psicologia

Professor/a: Fàbia Morales Vives

Període lectiu: Segon quadrimestre

Nivell:

Tipus: optativa

Programa:

Es pretenen estudiar l'aplicació de l'ordinador i la informàtica en la Psicologia actual, partint de l'ús de programes bàsics, com l'Excel, per l'anàlisi de variables psicològiques. Després de tres blocs inicials de introducció als que es dedicarà un temps mínim, l'assignatura es centra al voltant de tres temàtiques principals: el control i l'administració de tasques experimentals; el disseny de tests informatitzats i, finalment, l'anàlisi informàtic de les respostes dels individus a enquestes.

Blocs de l'assignatura:


1 Introducció

2 L'ordinador i el seu funcionament

3 Desenvolupament d'aplicacions pel control i registre de dades obtingudes al

Laboratori de Psicologia

4 Implementació i disseny de tests informatitzats

5 Anàlisi dels resultats d'una enquesta.


Objectius:

Formar a l'alumne en el coneixement i la utilització de les noves tecnologies en l'àmbit de la Psicologia actual. Aquesta assignatura no incorpora coneixements nous en l'àmbit de la Psicologia ni la metodologia. Més aviat ensenya a l'alumne a posar en pràctica els coneixements que ha adquirit durant la carrera.


Bibliografia:

Algarabel, S. y Sanmartín, J. (1990) Métodos Informáticos en Psicología. Madrid: Pirámide.

Bernstein, I.H. y Havig P. (1999). Computer literacy: getting the most from your PC. London: Sage.

Birnbaum, M.H. (2000). Psychology Experiments on the Internet. San Diego, CA: Academic Press.

Olea, J., Ponsoda, V. y Prieto, G. (1999), Tests Informatizados: fundamentos y aplicaciones. Madrid: Pirámide.

Ríos, D., Ríos, S. Y Martín, J. (1997). Simulación: métodos y aplicaciones. Madrid: Ra-Ma.Mètodes d'ensenyament: classes teòriques i pràctiques impartides a l'aula d'informàtica.

Tipus d'avaluació: per la nota final només es valorarà el treball pràctic. L'assistència a les classes teòriques i pràctiques no és obligatòria.

Llengua en què s'imparteix l'assignatura: Català

Núm. de crèdits ECTS: 6